Bergartsdeformasjon Flashcards Preview

Geov101-V2016 > Bergartsdeformasjon > Flashcards

Flashcards in Bergartsdeformasjon Deck (36)
Loading flashcards...
1

Kva to hovedtypar deformasjon har vi ?

Vi har sprø og duktil deformasjon.

2

Korleis deformeres bergarten ved duktil deformasjon?

Den deformeres ved plastisk flyt og folding. Ved at bergarten blir utsatt for høyere P og T i skorpen.

3

Kvar er overgangen mellom sprø og duktil deformasjon i skorpa?

Den er ved 10-15 km ned i skorpa.

4

Kva for faktorar kontrollerer om vi får sprø eller duktil deformasjon?

1: Temperatur
2: Omslutningstress.
3: Tid og strain rate.
4: Sammensetning

5

Korleis blir duktiliteten påverka av temperatur?

Blir meir duktilt med auka temperatur.

6

Korleis påvirkar omslutningsstress duktiliteten?

Høgare omslutningstress fører til at det bruddannelse blir hindra, noko som gjer stoffet meir duktilt.

7

På kva måte spelar tid og strain rate inn på om vi får duktilt vs sprø deformasjon?

Langsom deformasjon gir duktil deformasjon, medan rask deformasjon gir sprø deformasjon.

8

Kva for mineralinnhold og bergartar fremjar sprø deformasjon?

Sprø mineraler er kvarts og granat, og sprøe bergartar er kvartsitt og ganitt.

9

Kva for mineralinnhald og bergartar fremjar duktil deformasjon?

Det er mineralinnhald som kalsitt og leirmineraler. Kalkstein og fylitt er bergartar som blir omdanna duktilt.

10

Kva er strøk og fall?

Strøk er retninga av ei horisontal linje på overflaten til ein struktur bergarten. Fall er helningsvinkelen fra horisontalen til bergartsoverflata.

11

Kva er stupningsvinkelen?

Det er vinkel mellom linjestrukturen og horisontalplanet

12

Kva er trenden?

Det er retninga stupningsvinkelen stuper mot.

13

Kva fire hovedgrupper av geologiske strukturer får vi som følgje av deformasjon?

1: Sprekker eller joints.
2: Folder
3: Forkastingar
4: Foliasjon

14

Kva kallast sprekker fyllt med utfellte mineraler?

Det kallast for årer.

15

På kva måte kan deformasjon kontrollere forvitring?

Sprekkdannelsar er gjerne soner med høg forvitring, der vatn kan trenge inn.

16

I forhold til forkastinga, er hengblokk eller liggblokk den blokka som ligg over forkastinga?

Hengeblokka ligg over forkastinga, liggblokka ligg under forkastinga.

17

Kva er ein enkel definisjon på kva ei forkasting er for noko?

Det er ei sprekke der det også har foregått forflytning mellom blokker.

18

Kva to faktorar er det som er avgjerande for korleis vi klassifiserar forkastingar?

1: Retningen av relativ bevegelse
2: Fallvinkelen til forkastinga.

19

Korleis er bevegelsesretningane til hengblokk og liggblokk i ei normal forkasting:

Hengblokk bevegar seg nedover i forhold til liggblokka.

20

Kva type stress er det som verkar når ein får danna ei normalforkasting? og kva resulterar dette i ?

Det er tensjonstress. Det resulterar i strekking/ekstensjon.

21

Korleis er bevegelsesretningane til blokkene i ei revers og skyveforkasting?

hengblokka bevegar seg opp i forhold til liggblokka og skorpa blir forkorta.

22

Kva for strukturar kan ein få danna frå normalforkastingar?

Graben og horst stukturar. Og tilted fault blocks som er eit resultat av halvgrabendannelse.

23

Kva type forkastingar vil ein kunne forvente å sjå som den dominerande forkastingstypen i ein rift walley?

Det er normalforkastingar.

24

Kva vil høyre lateral og venstre lateral bety i en strike slip forkasting?

Høyre lateral betyr at den blokken du ikke står på når du observerer forkastingnen beveger seg mot høyre.

25

Kva er sinistral og dekstral bevegelse?

Sinistral betyr venstre lateral bevegelse, og dekstral betyr høyre lateral bevegelse.

26

Kva er hovedbevegelsen i en strike slip forkasting?

Den er horisontal, og parallel med strøket.

27

Kva er obliqe slip forkastingar?

Det omhandlar normal og reversforkastingar som også har eit element av strike slip bevegelse.

28

Kva er "thrust slice"?

Det er en blokk som ligger mellom to forkastinger.

29

Kva er ei detachment fault?

Det er ei forkasting som bindar sammen fleire forkastingar i eit forkastingsystem.

30

Kva prosess er det som dannar folder?

Duktil deformasjon.