Binjuren Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > Binjuren > Flashcards

Flashcards in Binjuren Deck (13)
Loading flashcards...
1

vart sitter binjuren?

glandula adrenalins
ovanför som en hatt på njurarna på varje sida

2

beskriv anatomin av binjuren

har en fibrös kapsel med trabekler som skjuter in i parenkymet

tre lager i cortex:
1. zona glomerulosa - mineralkortikoider (aldostérone)

2. zona fasciculata 80% av cortex- glukokortikoider (kortisol, kortison)

3. zona reticularis - sex hormones (DHEA, androstendion)

Medulla:
kromaffina celler - producerar katekolaminer
ganglionceller = nervcellernas axon

från medulla frisätts, under stimuli från sympatikus, katekolaminer

många blodkärl, lymfkärl, nerver

för att kunna göra detta snabbt finns här rikligt med vener

3

kärlförsörjning binjuren

artärer:
1. a. suprarenalis superior från a frenicus inferior

2. a suprarenalis intermediär från aorta abdominus

3. a suprarenalis inferior från a renalis


vener:

höger: v suprarenalis till v cava inferior

vänster: v suprarenalis till v renalis till v cava inferior

4

beskriv reglering av kortisolfrisättning

1. hypothalamus SCN (suprachiasmatiska nukleus) regleras via solljus från retina --> stimulerar frisättning av CRH i axonterminaler och ut i portakretsloppet

2. CRH medierar frisättning av ACTH från hypofysen- kortikotrofa celler i framloben (adenohypofysen)

3. ACTH verkar på sona fasciculata i binjurebarken som frisätter kortisol

kortisolet har sedan negativ feedback på både hypofys och hypotalamus

Hypoglykemi, lågt blodtryck, skador --> ökar frisättning av CRH

På Hypofysen kan vasopressin och olika cytokiner verka

5

effekt/ verkan av kortisol?

kortisol binder till glukokortikoidreceptorer i cytosolen som sedan dislokerar in i cellkärnan och påverkar uttryck av gener

1. antiinflammatoriskt - hämmar ex Nf-Kb
minskar lymfocyter
hämmar COX2
hämmar fosfolipas A2 (så inte arakidonsyra bildas så vi inte kan bilda PG och leukotriener och andra eikosanoider)

2. proteinolys --> till glukoneogenes

3. minskar insulinkänsligheten --> ökat blodsocker

4. ökar lipolys och mobilisering av fett från extremiteter till buk och ansikte osv --> detta ökar även tillgängligheten på glukos

5. ökar osteoporos och minskar kalcium-upptaget i tarmen

6. ökar nedbrytning av kollagen i huden --> skörare hud som lättare går sönder. kan även få striae (ses hos cushing-patienter)

7. inducerar enzym i levern som ökar glukoneogenes

8. potentierar effekten av katekolaminer (adrenalin, noradrenalin) -> ökar ex aktiviteten av HSL i perifer fettväv = ökad mobilisering

6

beskriv koppling mellan inflammation och kortisol?

inflammatoriska cytokier som IL-6, TNF osv kan påverka amygdala och hypotalamus --> ökar frisättning av CRH
--> ACTH --> kortisol

kortisolet verkar antiinflammatoriskt genom att hämma bildning av PG och leukotriener och produkter av NF-kB, och hämmar aktiveringen av lymfocyter osv

har även neg feedback på acth och crh

kortisolet kan även påverka CNS och amygdala och få oss att må dåligt

7

aldosteron?

mineralkortikoid från zona glomerulosa

aldosteronet frisätts av AT-2 och höga kaliumnivåer i blodet, samt lite av ACTH -> verkar på mineralkortikoidreceptorer i distala tubuli (parietalceller) --> ökar genuttryck av Na/K-ATPas och ENAC --> medierar ökat natriumresorption och ökad exkretion av kalium

leder i samverkan med ADH till ökad blodvolym

OBS även kortisol binder till MR --> njuren måste inaktivare det till kortison

8

kortisol till kortison

i njuren finns enzymet 11-beta-hydroxysteroid-dehydrogenas som omvandlar aktivt kortisol till inaktivt kortison

kortison har ingen effekt på MR och därför är det främst aldosteron som styr detta i njuren

enzymet finns i två typer: typ 1 och typ 2

typ 1: kortison till kortisol
typ 2: kortisol till kortison

9

vad menas med cushing syndrom?

ett tillstånd som orsakas av överproduktion av glukokortikoider, oavsett orsak till detta

10

typer av binjurebarksvikt?

1. iatrogen --> sjukvården överadministrerar exogena glukokortikoider

2. primär, sk mb Addison

3. sekundär, ACTH-brist, enbart brist på kortison

11

typer av cushing syndrom?

delas upp i ACTH-beroende och ACTH-oberoende

12

orsaker bakom ACTH-beroende cushing syndrom?

1. ACTH-producerande hypofysadenom (Mb Cushing)

2. ektopisk produktion av CRH/ACTH

13

orsaker bakom ACTH-oberoende cushing syndrom?

kortisolproducerande binjurebarkstumör