Biologi Evolution Flashcards Preview

Biologi 1 Genetik > Biologi Evolution > Flashcards

Flashcards in Biologi Evolution Deck (15):
1

Speciellt en man har varit viktig för de naturvetenskapliga teorierna om evolution. Vad hette denne man?

Charles Darwin

2

Vad innebär naturligt urval?

Det bygger på två förutsättningar. Ett av de är att det måste finnas individer i populationen som har olika varianter av en ärftlig egenskap. Men det menas att individer har olika varianter av de gener som påverkar egenskapen. Sådan olika varianter av samma gen kallas alleler. För det andra så måste de olika varianterna av den ärftliga egenskapen påverka överlevnaden och antalet avkommor.

3

Vad innebär fitness?

Den som har högst livsduglighet

4

Vad innebär en genetisk variation ?

Genetiks variation är en förutsättning för naturligt urval, anpassning och evolution

5

Vad är en mutation?

Förändring i arvsanlaget ex ögonfärg, muskelmassa

6

Vad innebär stabiliserande urval?

Förhindrar evolution och gör att en art inte förändras.

7

Vad innebär riktar urval?

Riktat urval innebär som på något sätt skiljer sig från mängden och gynnas av det. Ex att en fågel med stor näbb gynnas av det och för varje gång för varje generation förbättras skillnaden

8

Vad är en nisch?

En beskrivning av en viss arts behov

9

Nämn ett exempel på anpassning till en speciell miljö?

Giraff som har längre hals än de andra, det gynnar då de kan få tag på födan mer och snabbare. Det leder till att när de får barn så bär barnet på samma egenskap som gynnar nästa generation.

10

Definiera en art!

Individer av samma art kan få fruktsam avkomma med varandra.

Ex människan kan föda barn där barnet också kan föda alltså fertil.

Ex när en häst och åsna som får ett sterilt barn då är det inte en art

11

Vilka olika sätt kan nya arter uppstå på?

Hybridisering: ny art
Isolerade miljöer ex Galapagos öarna ( finkarna )

12

Vad är en korsningsbarriär?

Sådant som hindrar att arter blandas

13

Vad innebär hybridisering?

När två olika arter bildar ett sterilt barn. Men när det sedan sker en mutation där hybriden kan få barn.

14

Vad är en endemisk art?

Finns endast på en plats ex finkarna på Galapagos öarna

15

Har evolutionen ett mål?

Nej, eftersom att mutationer+ miljö avgör vad som sker. Även slumpen spelar en stor roll