Boya 19 Flashcards Preview

汉语我知道 > Boya 19 > Flashcards

Flashcards in Boya 19 Deck (21)
Loading flashcards...
1

habit; be accoustomed to

xíguàn

2

how

Duō

3

long

(space or time)

cháng

4

already

yǐjīng

5

year

nián

6

life; live

shēnghuó

7

adv. just; barely

adj. hard; firm

gāng

8

sorry; feel shy; a bit ashamed of

bù hǎoyìsi

9

so; like that

zhème

10

not until

only if

cái

11

get up

wake up

qǐchuáng

12

go to sleep

shuì

13

night

14

o'clock

diǎn zhōng

15

early to bed and early wake up

zǎo shuì zǎoqǐ

16

work

gōngzuò

17

bad habit

defect

máobìng

18

change; correct; transform

gǎi

19

big; old

20

about; approximate;

general idea

dàgài

21

years old

suì