CCC 5.7 Sports, Activities Flashcards Preview

Chinese 2102 > CCC 5.7 Sports, Activities > Flashcards

Flashcards in CCC 5.7 Sports, Activities Deck (19):
0

Visit America

Fângwèn mêiguó

1

Play go

Xià wéiqí

2

Get married

Jiéhūn

3

Visit you

Kàn nî

4

Play volleyball

Dâ páiqiú

5

Visit this machinery manufacturing plant

Lái zhèjiā jīxiè zhìzàochâng fângwèn

6

Play poker

Dâ pūkè(pái)

7

Play Chinese chess

Xià xiàngqí

8

Play majiang

Dâ màjiàng

9

yuánzhūbǐ,qiānbǐ,yágāo

MW zhī
ballpoint pen,pencil,toothpaste

10

qìshuǐ

MW píng
pop

11

xǐyīfěn

MW hé
laundry detergent

12

yīfu

MW jiàn
clothes

13

zhǐ,míngxìnpiàn

MW zhāng
paper,postcard

14

diànnǎo,chuánzhēnjī

MW tái
computer,fax machine

15

bùliào

MW kuài
cloth

16

diànhuà

MW bù

17

kèběn

MW běn
textbook

18

běnzi

MW gè
notebook