Cellen - uppbyggnad och ämnes- och energiomsättning Flashcards Preview

Biologi 2 > Cellen - uppbyggnad och ämnes- och energiomsättning > Flashcards

Flashcards in Cellen - uppbyggnad och ämnes- och energiomsättning Deck (57):
1

Vilken är livets minsta enhet?

Cellen

2

Vilka två typer av celler finns, och vad är skillnaden mellan dem?

* Prokaryota - saknar cellkärna. Bakterier har sitt DNA i en kromosom som är fäst i cellmembranet.
* Eukaryota - har cellkärna ("äkta cellkärna"), har sitt DNA i cellkärnan.

3

Vilka sorters organismer har prokaryota celler?

Bakterier och arkéer. (encelliga)

4

Hur byggs en organism upp , från minsta till största del?

Organell - cell - vävnad - organ - organsystem - organism

5

Vilka organeller finns i en eukaryot cell?

* Cellmembran
* Cellplasma
* Cellkärna med DNA
* Kärnporer
* Kärnmembran
* ER, endoplasmatiskt nätverk - släta och korniga
* Ribosomer
* Golgiapparat
* Lysosom
* Peroxisom
* Mitokondrie
* Cellskelett
* Flagell / cilier
* Kloroplast (finns endast hos växter)
* Cellvägg (finns endast hos växter)
* Vakuol (finns endast hos växter)

6

Vilken funktion har cellkärnan?

Den innehåller DNA.

7

Vad är cellplasma?

Vätskan i cellen. Alla celler har exakt samma salthalt.

8

Vad gör cellmembranet, samt hur är det uppbyggt?

Avgränsar cellen. Uppbyggt av fosfolipider - ett hydrofilt huvud och hydrofoba svansar. Finns även proteiner i cellmembranet.

9

Vad är mitokondriens funktion, samt hur är de uppbyggda?

Cellandning, energiomvandling. Har eget DNA samt dubbelt membran.

10

Hur många mitokondrier finns det per cell?

Det finns flera, men antalet varierar. Cellerna i musklerna har flest mitokondrier.

11

Vilken funktion har ribosomerna, samt vad är det för skillnad mellan de fria och de som sitter på ER?

Proteintillverkning. De fria tillverkar till den egna cellen och de på ER tillverkar för transport.

12

Vilka funktioner har ER, samt vad är skillnaden mellan de två olika typerna?

Transport, lagring, tillverkning.
Kornigt: ER med ribosomer. Slätt: ER utan ribosomer.

13

Vilka funktioner har golgiapparaten?

Mellanlagring, transport, tillverkning. Kan liknas vid ett postkontor om cellen är en stad.

14

Vilken funktion har lysosomer?

Bryta ned skadade och döda celldelar med hjälp av enzymer.

15

Vilken funktion har peroxisomer?

Bryter ned fria radikaler (farliga varianter av olika ämnen, som är väldigt reaktiva)

16

Vad betyder "lysera"?

Ta sönder, bryta ned

17

Vilken funktion har cellskelettet?

Ge cellen form och rörelse.

18

Vilka tre sorters cellskelett finns, samt vilka är deras funktioner?

Mikrotubuli: ge form
Mikrofilament: ge form
Intermediära filament: hålla organeller på plats

19

Vad är flageller och cilier, samt vad är skillnaden mellan dem?

Utskott för rörelse som cellen har för att kunna förflytta sig i en vätskemiljö.
Flageller har ett fåtal längre utskott (omkring 10-200 mikrometer), medan cilier har många korta (omkring 2-20 mikrometer).

20

Vad är kloroplastens funktion?

Genomföra fotosyntes.

21

Vad är cellväggens funktion?

Extra skydd utåt.

22

Vad är vakuol?

Vätskefylld blåsa. Ger stadga, innehåller färg, gift, etc.

23

Vilka organismer kan bli flercelliga och vilka kan endast vara encelliga?

För att en organism ska kunna bli flercellig måste cellerna vara eukaryota. Prokaryota kan inte bli flercelliga.

24

Vad är en organell?

En del av cellen, cellens organ, t.ex. membran, plastider, etc.

25

Vad är en cell?

Den minsta levande enheten. Det som bygger upp organismer.

26

Vad är en vävnad?

Förband av celler med ett nära funktionellt sammanhang i flercellig organism.

27

Vad är ett organ?

En kroppsdel med speciell funktion, som består av flera vävnader. (=Vävnader som samarbetar)

28

Vad är ett organsystem?

Ett system av flera organ.

29

Vilka tre organeller skiljer en växt- och en djurcell åt?

Vakuol, kloroplast, cellvägg

30

Vilka får "komma in" i cellen? (Alltså: vilka kan ta sig genom cellmembranet?)

Små, oladdade partiklar

31

Vilka uppgifter har proteinerna i cellmembranet?

Transport genom cellmembranet.

32

Vad innebär programmerad celldöd?

Lysosomer bryter ned den egna cellen.

33

Vad är fria radikaler?

Farliga varianter av syre som jättegärna vill reagera.

34

Till vad behöver organismer energi och byggmaterial?

Tillväxt, förökning, alla processer

35

Var kommer (nästan) all energi på jorden ifrån, samt i vilka två processer omvandlas solenergin till kemisk energi?

Solen.
Fotosyntes (solenergi → kemisk energi)
Cellandning (kemisk energi → användbar kemisk energi)

36

Vilken är den vanligaste energibäraren, samt var ”bär” den sin energi någonstans?

ATP, i den sista bindningen.

37

Vilka två ämnesomsättningar kan en organism ha, samt vad är skillnaden mellan dem?

* Autotrof - tillverkar sin egna energirika näring.
* Heterotrof - måste äta energirik näring (=organiska ämnen)

38

Vilka två sorters autotrofa organismer finns?

* Fotoautotrofa - använder strålningsenergi från solen (ljus)
* Kemoautotrof - använder kemiskt oorganiskt ämne

39

Vad händer i fotosyntesen?

Strålningsenergi från solen omvandlas till kemisk energi.

40

Vad är formeln för cellandning?

C6H12O6 + 6 O2 → 6 H2O + 6 CO2 + ATP

41

Vad är cellandning?

En energiomvandling, kemisk energi (glukos) omvandlas till användbar kemisk energi (ATP)

42

Vad är adenosin?

En kvävebas.

43

Vad är aktiveringsenergi?

Energin som krävs för att en reaktion ska starta.

44

Vad är ett enzym?

En biologisk katalysator, alltså påskyndar den reaktioner utan att själv förbrukas, genom att sänka aktiveringsenergin.

45

Vad menas med att enzym är specifika?

Varje enzym katalyserar bara en viss sorts reaktion.

46

Vad sker på enzymets aktiva yta?

På den aktiva ytan fäster substraten in och där sker sedan reaktionen mellan dem och produkt bildas.

47

Vad är co-faktor?

En extra del till enzymet som är oorganisk (metalljon)

48

Vad är co-enzym?

En extra del till enzymet som är organisk

49

Vad är ett substrat respektive en produkt?

Substrat = det som reagerar.
Produkt = det som bildas.

50

Vad är en anabol process?

En uppbyggande process, som kräver energi.

51

Vad är en katabol process?

En nedbrytande process, som kräver lite energi MEN som tillverkar energi (så den energi som krävs är typ försumbar)

52

Vad innebär det att en energiomsättning är aerob?

Den kräver syre (O2)

53

Vad innebär det att en energiomsättning är anaerob? Vad är skillnaden mellan fakultativt anaerob och obligat anaerob?

Den kräver inte syre (O2).
Fakultativ: tål syre
Obligat: tål inte syre, syre är giftigt

54

Vilka två användningsområden har de enklare molekylerna i katabola processer?

Energi till cellandning, byggstenar

55

Vad innebär jäsning? Ge två exempel på produkter.

Jäsning = anaerob energiomsättning.
Exempel: mjölksyra, etanol.

56

Vad brukar enzymer ha för ändelse? (Namngivning) Ge exempel.

-as.
T.ex. laktas, som delar upp mjölksocker, laktos, i mindre delar.

57

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med jäsning?

* Fördel: energiomsättning då cellerna inte har tillgång till syre. Cellerna kan hålla sig vid liv även i syrefri miljö.
* Nackdel: Energiutbytet av ATP-molekyler blir mycket mindre än vid cellandning.