ch 1 Flashcards Preview

Chars 700 > ch 1 > Flashcards

Flashcards in ch 1 Deck (100):
1

yī/1

2

dīng/D,cubes (of food)

3

qī/Seven

4

wàn/Ten thousand

5

sān/Three

6

shàng/On

7

xià/Under

8

bù/Not

9

zhuān/Special

10

qiě/And

11

shì/World

12

dōng/East

13

liǎng/Both

14

gè/A

15

zhōng/In

16

wèi;wéi/because of; for; to

17

zhǔ/Primary

18

jiǔ/Long

19

me/What

20

yì/Justice

21

zhī/literary possessive

22

lè;yuè/Music

23

jiǔ/Nine

24

yě/Also

25

xí/Study

26

shū/Book

27

mǎi/Buy

28

le;liǎo;liào/past tense particle

29

shì/Thing

30

èr/Two

31

yú/In (suff)

32

kuī/lose

33

yún/Cloud

34

wǔ/Five

35

yà/Asia

36

xiē/Some

37

jiāo/Cross

38

jīng/capital city of a country

39

liàng/Bright

40

rén/People

41

shén;shí/what

42

jīn/Today

43

jiè/Introduce

44

cóng;zòng;cōng/From

45

zǐ;zǎi/meticulous

46

tā/He

47

fù/Pay

48

dài/dynasty/On behalf of

49

lìng/to order

50

yǐ/With

51

men/We

52

jiàn/Item

53

fèn/measure word for gifts

54

xiū/Rest

55

zhòng/Crowd

56

huì;kuài/Can

57

chuán/to pass on;transfer;

58

shēn/Stretch

59

dàn/But

60

wèi/Position/mw for people (polite)

61

dī/Low

62

zhù/Live

63

tǐ /body; form; style; system

64

hé/What, how, who

65

zuò/Make

66

nǐ/You

67

使

shǐ/Make

68

便

biàn/plain; convenient;

69

xìn/Letter

70

dào/pour

71

hòu/Wait

72

zuò/Do

73

xiàng/resemble

74

er;ér/Child

75

yuán/currency unit

76

xiōng/Elder brother

77

xiān/First

78

guāng/Light

79

kè/to overcome/Gram

80

miǎn/Avoid

81

tù/Rabbit

82

rù /to go into; to join

83

quán/completely

84

bā/Eight

85

gōng/Public

86

liù/Six

87

gòng/Common

88

guān/Close

89

xìng;xīng/Interest

90

bīng/Soldier

91

qí/Its

92

diǎn /law; standard work of scholarship

93

nèi /inside; inner; internal; within

94

zài/Again

95

xiě/Write

96

nóng/Agriculture

97

dōng/Winter

98

bīng/Ice

99

lěng/Cold

100

zhǔn/Quasi-