Ch 10 Part 1 Flashcards Preview

Chinese > Ch 10 Part 1 > Flashcards

Flashcards in Ch 10 Part 1 Deck (21):
0

Winter vacation

Hánjià
寒假

1

Airplane

fēijī
飞机

2

ticket

piào

3

airport

fēijīchǎng
飞机场

4

To do

Zuò

5

bus

gōnggòng qìchē
公共汽车

6

or

huòzhě
或者

7

To go by way of
To walk

Zǒu

8

first

Xiān

9

Measure word for stops of bus, train, etc

Zhàn

10

To get off

Xià chē
下车

11

then

ránhòu
然后

12

green

lü (ù)
绿

13

line

xiàn
线

14

final/last

zuìhòu
最后

15

blue

lán

16

troublesome

máfan
麻烦

17

to take a taxi

dǎ chē
打车

18

taxi

chūzū qìchē
出租汽车

19

to drive a car

Kāi chē
开车

20

To see off or out; to take (someone somewhere)

Sòng