Ch 10- Part 2 Flashcards Preview

Chinese > Ch 10- Part 2 > Flashcards

Flashcards in Ch 10- Part 2 Deck (17):
0

Email

Diànzǐ yóujiàn

电子邮件

1

to allow or cause

ràng

2

to spend

Huā

3

To feel embarassed

Bù hǎoyìsi
不好意思

4

Every/each

Měi

5

city

chéngshì
城市

6

Especially

Tèbié
特别

7

highway

Gāosù gōnglù
高速公路

8

High speed

Gāosù
高速

9

Highway/public road

gōnglù

公路

10

road/path


11

Nervous/anxious

Jǐnzhāng
紧张

12

oneself

zìjǐ
自己

13

Cell phone

Shǒujī
手机

14

To send a text message

Fā duǎnxìn
发短信

15

New year

Xīnnián
新年

16

Happy

Kuàilè
快乐