ch 2 Flashcards Preview

Chars 700 > ch 2 > Flashcards

Flashcards in ch 2 Deck (100):
1

liáng/cool; cold

2

jǐ;jī/A few

3

fèng/Phoenix

4

chū/Out

5

dāo/Knife

6

fēn/Minute

7

qiè;qiē/Cut

8

gāng/Just

9

biè;bié/Do not

10

dào/To

11

kè/Engraved/15 min

12

qián/Before

13

jiǎn/Scissors

14

lì/Force

15

bàn/Do

16

gōng/Merit

17

jiā/add

18

wù/affair; business; matter

19

dòng/Move

20

zhù/Help

21

nǔ/Strive

22

sháo /spoon

23

wù/Do not

24

bāo/Package

25

huà/to change into

26

běi/North

27

pī;pǐ/Match

28

yī/Treatment/medicinal

29

shí/Ten

30

qiān/Thousand

31

wǔ/Noon

32

bàn/Half

33

dān/bill; list; form; single

34

mài/Sell

35

nán/South

36

kǎ/Card

37

què/But,on the other hand

38

chǎng/factory

39

tīng/Hall

40

yuán/Original

41

chú/Kitchen

42

qù/Go

43

xiàn/County

44

cān;shān;shēn/Ginseng/participate

45

yòu/Again

46

chā/Fork

47

yǒu/Friendly

48

shuāng/Double

49

fǎn/Anti-

50

fā;fà/Hair

51

kǒu/Mouth

52

gǔ/Ancient

53

jù/Sentence

54

lìng/Another

55

zhī;zhǐ/Only

56

jiào/Call

57

kě/Can

58

tái/Taiwan/terrace

59

yòu/Right

60

hào/Number/size

61

sī/Department

62

chī/Eat

63

gè;gě/Each/every

64

hé;gé/to join; to fit;

65

tóng;tòng/With/same

66

míng/Name

67

hòu/After

68

xià/Scare

69

ma/question article

70

jūn/Monarch

71

ba; bā/..OK?

72

tīng/Listen

73

wěn/Kiss

74

ya /expressing surprise or doubt

75

gào/Tell

76

yuán/person; employee; member

77

nē;ní/how about it

78

wèi /taste; smell

79

hū/to shout; to breath out

80

hé/And

81

zán/We

82

pǐn /product

83

hā/Ha

84

gē/Brother

85

ó;é;ò/Oh

86

nǎ;něi;na/Which

87

kū/Cry

88

chàng/Sing

89

ā;a/Ah

90

xǐ/Happy

91

hē/Drink

92

hāi/Hey

93

zuǐ /mouth

94

sì/Four

95

huí/Return

96

yīn/Because

97

yuán/Garden

98

guó/Country

99

yuán /circle; round

100

tǔ/Earth