ch 3 Flashcards Preview

Chars 700 > ch 3 > Flashcards

Flashcards in ch 3 Deck (100):
1

zài/In

2

dì;de/Ground

3

chǎng/Field/mw for sporting activities

4

zhǐ/Site

5

huài/Bad

6

zuò/Sit

7

kuài/dollar/MW for piece

8

chéng/City

9

táng/large room for a specific purpose/cousins

10

dǔ /to stop up; wall; measure word for walls

11

qiáng/Wall

12

chù;chǔ/place/point

13

bèi/prepare

14

wài/Outside

15

duō/Multi-,a lot of

16

yè/Night

17

gòu/Enough

18

dà/Large

19

tiān/Day

20

tài/Too

21

tóu/Head

22

qí;jī/Odd

23

ào/mystical

24

nǚ/Female

25

nú/Slave

26

nǎi/Milk

27

tā/She

28

hǎo;hào/Good

29

rú/if

30

mā/Mom

31

tuǒ/Proper

32

mèi/Sister

33

shǐ/Start

34

jiě/Sister

35

xìng/Surname

36

zǐ/Child

37

zì/Word

38

sūn/Grandson

39

xué/School

40

tā/It

41

shǒu/Observe

42

ān/Safe

43

wán/Complete

44

guān/Official

45

dìng/Fixed

46

shí/Real

47

kè/customer; visitor

48

shì/Room

49

jiā/Home

50

bīn/Guest

51

mì/Close/secret

52

fù/Rich

53

cùn/Inch

54

duì/To

55

xún/Search

56

fēng/mw for sealed objects

57

jiāng;jiàng/Will

58

xiǎo/Small

59

shǎo;shào/Less

60

jiān/Tip

61

jiù/just

62

chǐ/ruler

63

wěi/tail (1C)

64

wū/House

65

shān/Mountain

66

suì/Years

67

dǎo/Island

68

àn/Shore

69

chuān/River

70

zhōu/State

71

gōng/Work

72

zuǒ/Left

73

chā;chà;chāi/Poor

74

jǐ/Self

75

yǐ/Already

76

bā/to wish/close to

77

jīn/Towel

78

shì/City

79

bù/Cloth

80

shī/teacher

81

zhàng /canopy (pref of bill)

82

dài/to bring/Band

83

bāng/Help

84

cháng /always; ever; often; frequently

85

gān;gàn/Dry/to work; to do

86

píng/Flat

87

nián/Years

88

bìng/And/actually (w negative)

89

xìng/Fortunately

90

广

guǎng/Wide

91

zhuāng /farmstead

92

chuáng/Bed

93

kù/warehouse

94

yīng;yìng/Should

95

diàn/Shop

96

dù/Degree

97

láng/corridor

98

kāi/Open

99

gōng/Bow

100

zhǎng;zhāng/to grow/measure word for flat objects