ch 4 Flashcards Preview

Chars 700 > ch 4 > Flashcards

Flashcards in ch 4 Deck (100):
1

dāng;dàng/When

2

yǐng/Shadow

3

wǎng;wàng/To

4

dāi/to wait; to treat

5

hěn/Very

6

dé;děi;de/possessive,must

7

xīn/Heart

8

bì/Must

9

wàng/Forget

10

máng/Busy

11

kuài/Fast

12

niàn /to read (aloud); to study (a course)/miss (somebody)

13

zěn/How

14

lián/Pity

15

jí/Urgent

16

guài/Strange

17

zǒng/Total

18

xī/Interest

19

è;wù;ě/Evil

20

xī/in all cases; know

21

nín/You

22

qíng/feeling; emotion

23

xiǎng/Want/think

24

yì/Meaning

25

màn/Slow

26

chéng/Become

27

wǒ/I

28

hù/Household

29

fáng/Room

30

suǒ/actually; place

31

shān /shàn (zi)/to fan (v)/fan (n)

32

shǒu/Hand

33

cái/Only,just

34

dǎ;dá/to hit

35

zhǎo/Look for

36

qiǎng /Grab

37

tái/Lift

38

bào/Hold,hug

39

lā /pull

40

bá/Pull

41

zhāo/Trick/to beckon

42

yōng/to hold; to embrace

43

shí/Pick up

44

ná/Take

45

guà/Hang

46

àn/Press, according to

47

tiāo/Pick

48

huàn/Change

49

diào/Fall

50

pái/Row

51

jiē/Meet

52

tuī/Push

53

zhāi/Pick

54

mō / to feel with the hand; to touch

55

zhuàng/Hit, collide

56

fàng/Put

57

jiào;jiāo/Teach

58

shǔ;shù;shuò/Number

59

wén/writing

60

liào/Material

61

jīn/catty

62

fāng/Square

63

páng/Beside

64

rì/Day

65

jiù/Old

66

zǎo/Early

67

shí/Time

68

míng/Next,bright

69

hūn/Faint

70

xīng/Star

71

yìng/Reflect

72

chūn/Spring

73

zuó/Yesterday

74

shì/Be

75

xiǎn/Noticeable

76

wǎn/Late

77

jǐng/View

78

gèng;gēng/More

79

zuì/Most

80

yuè/Month

81

yǒu/Have

82

péng/Friend

83

fú/Clothes/to serve

84

wàng/Hope

85

qī/Period

86

mù/Wood

87

wèi/Not yet

88

běn/originally, this

89

duǒ /flower

90

jī/Machine, opportunity

91

lǐ/plum

92

cūn/Village

93

tiáo/mw for strips

94

lái/Come

95

bēi/Cup

96

bǎn/Board

97

lín/Forest

98

guǒ/Fruit

99

zhù (zi)/pillar

100

shù/Tree