ch 6 Flashcards Preview

Chars 700 > ch 6 > Flashcards

Flashcards in ch 6 Deck (100):
1

zhí/Straight

2

xiàng;xiāng/appearance; portrait/each other; one another;

3

shěng/Province

4

kàn;kān/See/to watch; to guard

5

zhēn/true

6

zhe;zháo/particle indicating action in progress

7

zhī/Know

8

duǎn / short/ fault

9

shí/Stone

10

mǎ/weight; number

11

shì/Show

12

lǐ/Ceremony

13

zhù/Wish

14

shén/God; unusual; mysterious

15

piào/Ticket

16

lí/From

17

hé/Grain

18

zhǒng;zhòng/Seed/kind

19

mì/Secret

20

xué/Hole

21

kōng/Air

22

lì/Stand

23

zhàn/Station

24

tóng/Child

25

xiào/Laugh

26

bǐ/Pen

27

dì/First

28

děng/Wait

29

dá /Answer

30

kuài /chopstick

31

suàn/Count,to figure

32

guǎn /to manage/tube

33

mǐ/Meter

34

cū /thick (for cylindrical objects)/ rude

35

xì;jì/System

36

lèi/Tired

37

hóng/Red

38

jí/Level

39

jì/record

40

liàn /to practice; exercise

41

xì/thin and soft; fine;

42

shào/Introduce

43

jīng/After

44

gěi/To

45

shéng (zi)/rope

46

wǎng/Network

47

shì/Put

48

yáng/Sheep

49

měi/U.S.

50

lǎo/Old

51

kǎo /to take an exam

52

zhě/Person

53

ěr/Ear (1C)

54

yē/"Yeah"

55

liáo/Chat

56

ròu /meat

57

dù /Belly

58

néng/Can

59

jiǎo/Foot

60

tuō/Take off

61

yāo/Waist

62

tuǐ /leg

63

zì/oneself

64

zhì/To

65

shū/comfortable

66

wǔ/Dance

67

sè/Color

68

jié/Festival

69

huā/Flower/to spend

70

miáo/Seedling

71

kǔ/Bitter/painstakingly

72

yīng /English/brave

73

píng/Apple

74

méi/Strawberry

75

cǎo/Grass

76

cài /dish (type of food); vegetables

77

xū /emptiness

78

suī/Although

79

shé/Snake

80

xíng;háng;xìng/Row

81

jiē/Street

82

yì;yī/Clothes

83

biǎo/cousin

84

chèn/Lining

85

qún/Skirt

86

kù/Pants

87

西

xī/Western

88

yào;yāo/Wish

89

jiàn;xiàn/See/appear

90

guān/Watch

91

jué/jiào/to feel; to find that/Sleep

92

yán/Speech

93

dìng/Order

94

rèn/Recognize

95

tǎo/Discuss

96

ràng/Let

97

yì/Discuss

98

jì/Note

99

lùn/Theory

100

shí/Knowledge