ch 7 Flashcards Preview

Chars 700 > ch 7 > Flashcards

Flashcards in ch 7 Deck (101):
1

sù;xīn/Complaint/tell

2

cí / word; statement; speech; lyrics

3

shì /to try; test

4

huà/Words

5

gāi /should; ought to

6

yǔ;yù/Language

7

shuō;shuì/Say

8

qǐng/Please

9

dú /to read; to study

10

kè/Lesson

11

shuí/Who

12

xiè/Thank

13

qiān/Modest (1C)

14

xiàng /elephant/to imitate

15

bèi/Shellfish

16

huò/Goods

17

guì/Expensive

18

sài/Game

19

zǒu/Go

20

qǐ/Start

21

yuè/The more

22

zú/Foot

23

pǎo/Run

24

lù/Road

25

tiào/Jump

26

shēn/Body

27

tǎng/Lie

28

chē/Car

29

zhuàn /Turn

30

qīng/Light

31

jiào/Relatively

32

liàng/mw for vehicles

33

xīn/laborious

34

là/hot (spicy); pungent

35

biān/Edge

36

guò/Cross

37

yíng/Welcome

38

yùn/Transport/luck+C585

39

jìn/Near

40

hái;huán/Also

41

zhè/This

42

jìn/Enter

43

yuǎn/Far

44

lián/Even

45

táo/Escape

46

tōng/Through

47

yù/Encounter/opportunity

48

dào/Road

49

nà;nèi/That

50

láng/a youth

51

bù/section/mw for films (1C)

52

dōu;dū/All/capital city

53

jiǔ/Wine

54

lǐ/In

55

zhòng;chóng/Heavy

56

yě/Wild

57

liàng;liáng/Amount/measure

58

jīn/Gold

59

zhōng/Bell

60

qián/Money

61

yín/Silver

62

cuò/Wrong

63

cháng;zhǎng/Long/to grow

64

mén/Door

65

wèn/Ask

66

jiān;jiàn;xiàn/Between

67

yáng/Sun

68

nán/Difficult

69

yǔ/Rain

70

xuě /snow

71

xū/Need

72

qīng/Green

73

fēi/Non-

74

miàn/Surface

75

yīn/Sound

76

yè/Page

77

shùn/Along

78

xū/to obey; to follow

79

kē/Teeth, mw for small round things

80

tí/Title

81

fēng/Wind

82

fēi/Fly

83

shí/sì/ to eat; food/to feed on something

84

cān/Meal

85

fàn/Rice

86

guǎn/Shop

87

shǒu/First

88

xiāng/Incense

89

mǎ/Horse

90

yàn/to examine; to test; to check

91

qí/Ride

92

gāo/High

93

yú/Fish

94

lǔ /stupid; rude

95

niǎo/Birds

96

jī /chicken

97

yā /duck

98

é/Goose

99

huáng/Yellow

100

bí/nose (1C)

101

齿

chǐ /tooth (1C, suf.)