Ch 7 Pt 1 Flashcards Preview

Chinese > Ch 7 Pt 1 > Flashcards

Flashcards in Ch 7 Pt 1 Deck (20):
0

De

1

To review

Fùxí
复习

2

To write

xiě

3

Character


4

Slow

Màn

5

Measure word for pens and thin long stuff

Zhī

6

pen


7

Measure word for paper

Zhāng

8

paper

zhǐ

9

Teach

Jiāo

10

How/ how come

Zěnme
怎么

11

really

Zhēn

12

where

nǎli
哪里

13

To preview

Yùxí
预习

14

Prefix for ordinal numbers


15

Grammar

Yǔfǎ
语法

16

Easy

Róngyì
容易

17

New vocab

Shēngcí
生词

18

Chinese characters

Hànzì
汉字

19

Difficult

Nán