Chapter 1 At the Airport Flashcards Preview

Learn Filipino (Tagalog) > Chapter 1 At the Airport > Flashcards

Flashcards in Chapter 1 At the Airport Deck (112):
0

Magandang gabi po

Good evening (polite)

1

Sa inyo

To you

2

Kumusta kayo

How are you (polite)

3

Anong pangalan ninyo

What's your name (formal)

4

Ang pangalan ko

My name is

5

Mabuti naman

Fine also

6

Maraming salamat

Thank you very much

7

Ikinagagalak ko kayong makilala

I'm pleased to meet you

8

Mabuti rin naman

I'm fine too

9

Mabuti po naman

I'm fine too (formal)

10

Po, opo

Indicator of respect

11

Anong pangalan mo

What's your name

12

Opisyal

Official

13

Ginoong

Mister

14

Magandang umaga po

Good morning

15

Sino ka?

Who are you?

16

Si Ramon ako

I am Ramon

17

Sino po kayo?

Who are you (polite)?

18

Si Ginoong Ramon Perry ako

I am Mr Ramon Perry

19

Pangalan mo

Your name

20

Sino

Who

21

Ako

I

22

Ka/ikaw

You (informal)

23

Kayo

You (formal)

24

Siya

He/she

25

Kami

We (excluding listener)

26

Tayo

We (including listener)

27

Kayo

You (plural)

28

Sila

They

29

Opo

Yes (polite form)

30

Estudyante

Student

31

Nars

Nurse

32

Turista

Tourist

33

Guro

Teacher

34

Inhinyero

Engineer

35

Abogado

Lawyer

36

Magandang tanghali

Good noon

37

Magandang hapon

Good afternoon

38

Paalam na!

Goodbye for now

39

Hanggang sa muli

Till next time

40

O, sige ha?

Until next time

41

At kayo

And you

42

Ginang

Mrs.

43

Rin

Too, also, as well

44

Si

Personal pronoun marker singular

45

Sina

Personal pronoun marker plural

46

Maganda

Beautiful

47

Mesa

Table

48

Ito

This is

49

Kumakain

Eating

50

Segunda mano

Second hand

51

Bilugin ang ulo

To fool someone

52

Aywan ko sa iyo

I don't know with you

53

Huwag naman

Please don't

54

Hindi na bale

Don't worry

55

Hindi

No

56

Good evening (polite)

Magandang gabi po

57

To you

Sa inyo

58

How are you (polite)

Kumusta kayo

59

What's your name (formal)

Anong pangalan ninyo

60

My name is

Ang pangalan ko

61

Fine also

Mabuti naman

62

Thank you very much

Maraming salamat

63

I'm pleased to meet you

Ikinagagalak ko kayong makilala

64

I'm fine too

Mabuti rin naman

65

I'm fine too (formal)

Mabuti po naman

66

Indicator of respect

Po, opo

67

What's your name

Anong pangalan mo

68

Official

Opisyal

69

Mister

Ginoong

70

Good morning

Magandang umaga po

71

Who are you?

Sino ka?

72

I am Ramon

Si Ramon ako

73

Who are you (polite)?

Sino po kayo?

74

I am Mr Ramon Perry

Si Ginoong Ramon Perry ako

75

Your name

Pangalan mo

76

Who

Sino

77

I

Ako

78

You (informal)

Ka/ikaw

79

You (formal)

Kayo

80

He/she

Siya

81

We (excluding listener)

Kami

82

We (including listener)

Tayo

83

You (plural)

Kayo

84

They

Sila

85

Yes (polite form)

Opo

86

Student

Estudyante

87

Nurse

Nars

88

Tourist

Turista

89

Teacher

Guro

90

Engineer

Inhinyero

91

Lawyer

Abogado

92

Good noon

Magandang tanghali

93

Good afternoon

Magandang hapon

94

Goodbye for now

Paalam na!

95

Till next time

Hanggang sa muli

96

Until next time

O, sige ha?

97

And you

At kayo

98

Mrs.

Ginang

99

Too, also, as well

Rin

100

Personal pronoun marker singular

Si

101

Personal pronoun marker plural

Sina

102

Beautiful

Maganda

103

Table

Mesa

104

This is

Ito

105

Eating

Kumakain

106

Second hand

Segunda mano

107

To fool someone

Bilugin ang ulo

108

I don't know with you

Aywan ko sa iyo

109

Please don't

Huwag naman

110

Don't worry

Hindi na bale

111

No

Hindi