Chapter 11 Flashcards Preview

超越 Vocab > Chapter 11 > Flashcards

Flashcards in Chapter 11 Deck (75):
1

执着

Zhízhuó
Persistent

2

探讨

Tàntǎo
To discuss or explore a question

3

拍摄

Pāishè
To film

4

荣获

Rónghuò
To be an honored recipient

5

充满

Chōngmǎn
Full of

6

乡土

Xiāngtǔ
Rural

7

气息

Qìxí
Breath

8

杰出

Jiéchū
Outstanding

9

商业

Shāngyè
Commercial

10

奥运

Àoyùn
Olympic Games

11

开幕式

Kāimù shì
Opening ceremony

12

闭幕式

Bìmù shì
Closing ceremony

13

娱乐

Yúlè
Entertainment

14

休闲

Xiūxián
Recreation

15

打牌

Dǎpái
Play cards

16

交响乐

Jiāoxiǎngyuè
Symphony

17

打麻将

Dǎ májiàng
Play mahjong

18

流行

Liúxíng
Popular

19

古典

Gǔdiǎn
Classical

20

歌手

Gēshǒu
Singer

21

新闻

Xīnwén
News

22

连续剧

Liánxùjù
Soap opera, drama series

23

节目

Jiémù
Program (Taiwan)

24

栏目

Lánmù
Program (PRC)

25

原因

Yuányīn
Reason

26

欣赏

Xīnshǎng
To appreciate

27

演员

Yǎnyuán
Actor

28

演唱会

Yǎnchàng huì
Concert

29

浪漫

Làngmàn
Romantic

30

睡着

Shuìzháo
To fall asleep

31

精彩

Jīngcǎi
Brilliant, excellent

32

接待

Jiēdài
To receive somebody

33

安排

Ānpái
To arrange

34

博物馆

Bówùguǎn
Museum

35

美术馆

Měishù guǎn
Art museum

36

主意

Zhǔyì
Idea

37

商场

Shāngchǎng
Shopping mall, market

38

值得

Zhídé
To be worth

39

尝尝

Cháng cháng
To sample by tasting

40

郊外

Jiāowài
Countryside

41

烤肉

Kǎoròu
BBQ

42

体验

Tǐyàn
Experience personally

43

剪纸

Jiǎnzhǐ
Paper cutting

44

刺绣

Cìxiù
Embroidery

45

布袋戏

Bùdài xì
Marionette play

46

中国结

Zhōngguójié
Chinese macrame (knot-tying)

47

水墨画

Shuǐmòhuà
Ink and watercolor painting

48

京剧

Jīngjù
Peking opera

49

写实

Xiěshí
Factual, realistic

50

生活化

Shēnghuó huà
Down-to-earth

51

抽象

Chōuxiàng
Abstract

52

舞台

Wǔtái
Stage

53

道具

Dàojù
Props

54

情节

Qíngjié
Plot, story

55

夸张

Kuāzhāng
To exaggerate

56

舞蹈

Wǔdǎo
Dance

57

甚至

Shènzhì
Even

58

跌倒

Diédǎo
To tumble, to fall down

59

美感

Měigǎn
Sense of beauty

60

脸谱

Liǎnpǔ
Facial makeup

61

人物

Rénwù
Character, figure

62

忠心

Zhōngxīn
Devotion, loyalty

63

正直

Zhèngzhí
Upright and honest

64

奸诈

Jiānzhà
Cunning

65

描述*

Miáoshù
Description; to describe

66

图案*

Tú'àn
Patterns

67

绘画*

Huìhuà
Painting

68

留下*

Liú xià
To remain, to keep

69

音乐歌舞剧*

Yīnyuè gēwǔ jù
Musicals

70

嘻哈*

Xīhā
Hip-hop

71

爵士*

Juéshì
Jazz (Mig's fave)

72

饶舌歌*

Ráoshé gē
Rap

73

庞克*

Páng kè
Punk

74

恐怖片*

Kǒngbù piàn
Horror film

75

科幻片*

Kēhuàn piān
Sci-fi movie