Chapter 1.5 - Basics Flashcards Preview

Chinese > Chapter 1.5 - Basics > Flashcards

Flashcards in Chapter 1.5 - Basics Deck (20):
1

钓鱼 - Diao Yu

Fishing

2

划船 - Hua Chuan

Sailing

3

放牛 - Fang Niu

Put the cattle out

4

采蘑菇 - Cai Mo Gu

Pick mushrooms

5

湖边 - Hu Bian

Lakeside

6

河边 - He Bian

Riverside

7

海边 - Hai Bian

Seaside

8

海滩 - Hai Tan

Beach

9

或者 - Huo Zhe

Something or something

10

单调 - Dan Diao

Montonous

11

乡下 - Xiang Xia

Countryside

12

种菜 - Zhong Cai

Grow a plant

13

果树 - Guo Shu

Fruit Tree

14

养动物 - Yang Dong Wu

Raise and keep animals

15

环境 - Huang Jing

Environment

16

食物 - Shi Wu

Food

17

郊区 - Jiao Qu

Suburbs

18

山脚 - Shan Jiao

At the base of a mountain

19

喂猪 - Wei Zhu

Feed the pigs

20

声音 - Sheng Yin

Noise