Chapter 1.6 Flashcards Preview

Chinese > Chapter 1.6 > Flashcards

Flashcards in Chapter 1.6 Deck (11):
0

Ling (zero)

1

Yi (one)

2

Er (two)

3

San (three)

4

Si (four)

5

Wu (five)

6

Liu (six)

7

Qi (seven)

8

Ba (eight)

9

Jiu (nine)

10

Shi (ten)