Chapter 18 Vocabulary (English To Latin) Flashcards Preview

Latin > Chapter 18 Vocabulary (English To Latin) > Flashcards

Flashcards in Chapter 18 Vocabulary (English To Latin) Deck (22):
1

I am away from

v. absum, abesse, āfuī + abl.

2

I learn

v. discō, discere, didicī

3

I weep

v. fleō, flēre, flēvī, fletum

4

I enter, begin

v. ineō, inīre, iniī, initum

5

I cross

v. trānseō, trānsīre, trānsiī, transitum

6

I study

v. studeō, studēre, studuī, studitum + dat.

7

I bid goodbye to

v. valēre iubeō

8

I sell

v. vendō, vendere, vendidī, venditum

9

I catch sight of

v. cōnspiciō, cōnspicere, cōnspexī, conspectum

10

long

adj. longus, -a, -um

11

far

adj. longē

12

still

adv. adhūc

13

so

adv. tam

14

tear

n. lacrima, -ae (f.)

15

a wood

n. silva, -ae (f.)

16

year

n. annus, -ī (m.)

17

fire

n. ignis, ignis (m.)

18

journey

n. iter, itineris (n.)

19

time

n. tempus, temporis (n.)

20

spring

n. vēr, vēris (n.)

21

day

n. diēs, diēī (m.)

22

without

prep. sine + abl.

Decks in Latin Class (96):