Chapter 2 What Time is Breakfast Flashcards Preview

Learn Filipino (Tagalog) > Chapter 2 What Time is Breakfast > Flashcards

Flashcards in Chapter 2 What Time is Breakfast Deck (164):
0

May

Have/has

1

Mayroon

There is/there are

2

Ibig po ba ninyo ng

Do you want/like a

3

Pandalawahan

Double

4

At

And

5

Pang-isahan

Single

6

Ibig namin

We want/like

7

Para sa anak kong

For my son

8

Magkakano

How much each

9

Ang mga kuwarto

The rooms

10

Isang gabi

Per night

11

Puede na po ba

Is it all right sir/ma'm?

12

Para sa inyo

For you

13

Oo, mabuti

Yes, good

14

Salamat

Thank you

15

Saan ako pipirma

Where do I sign.

16

Didto Lang po sa ibaba

Just below here

17

Tuwalya

Towell

18

Sabon

Soap

19

Telepono

Telephone

20

Telebisyon

Television

21

Ano ang mga oras ng

What are the times of

22

Pagkain didto

Food here

23

Aba opo

Certainly sir

24

Almusal

Breakfast

25

Buhat sa

From

26

Alas says y medya

6:30

27

Hanggang

Until

28

Alas nuwebe y medya

9:30

29

Tanghalian

Lunch

30

Alas dose

12:00 midday

31

Alas dos nang hapon

2:00 pm

32

Hapunan

Supper

33

Alas sais

6:00

34

Alas nuwebe nang gabi

9:00pm

35

Sa lahat nang oras

Anytime

36

May makakainan bang

Is there any place to eat

37

Malapit dito

Near here

38

May pagkain

There is food

39

Hatinggabi

Midnight

40

Mabuti Kung ganoon

That's good

41

Hindi ba mahal?

Not expensive (I hope)?

42

Hindi po

No sir

43

Mura ang halaga

The price is cheap/right

44

Masarap ang pagkain

The food is great

45

Sukli

Change (spare change, money)

46

Lapis

Pencil

47

Sasakyan

Vehicle

48

Payong

Umbrella

49

Kutsilyo

Knife

50

Pinggan

Plate

51

Baso

Drinking glass

52

Wala

No, none

53

Barko

Ship

54

Dagat

Sea/ocean

55

Kuwarto

Room

56

Walang pera

No money

57

Pitaka

Wallet

58

Basura

Rubbish

59

Daan

Road

60

Sombrero

Hat

61

Lalaki

Man

62

Walang pasahero

No passenger

63

Taksi

Taxi

64

Sanggol

Baby

65

Babae

Woman

66

Sino

Who, whom

67

Ano

What

68

Pagod

Tired

69

Oras

Tired

70

Reyna

Queen

71

Bandera/bandila

Flag

72

Kulay

Colour

73

Ng

Of the

74

Na

Now, already

75

Laman ng kayle

Person who spends more time on the streets than at home (Lit. Contents of the street)

76

Lutong makaw

Fixed behind the scenes (Lit. Cooked in Macau)

77

Pantulak

A drink to follow a meal (Lit. Something to push with)

78

Kape at gatas

Chalk and cheese (Lit. Coffee & milk)

79

Kanang kamay

My right hand (Lit. Right hand)

80

Anong

Ano + ang

81

Anong oras

What time is it

82

Have/has

May

83

There is/there are

Mayroon

84

Do you want/like a

Ibig po ba ninyo ng

85

Double

Pandalawahan

86

And

At

87

Single

Pang-isahan

88

We want/like

Ibig namin

89

For my son

Para sa anak kong

90

How much each

Magkakano

91

The rooms

Ang mga kuwarto

92

Per night

Isang gabi

93

Is it all right sir/ma'm?

Puede na po ba

94

For you

Para sa inyo

95

Yes, good

Oo, mabuti

96

Thank you

Salamat

97

Where do I sign.

Saan ako pipirma

98

Just below here

Didto Lang po sa ibaba

99

Towell

Tuwalya

100

Soap

Sabon

101

Telephone

Telepono

102

Television

Telebisyon

103

What are the times of

Ano ang mga oras ng

104

Food here

Pagkain didto

105

Certainly sir

Aba opo

106

Breakfast

Almusal

107

From

Buhat sa

108

6:30

Alas says y medya

109

Until

Hanggang

110

9:30

Alas nuwebe y medya

111

Lunch

Tanghalian

112

12:00 midday

Alas dose

113

2:00 pm

Alas dos nang hapon

114

Supper

Hapunan

115

6:00

Alas sais

116

9:00pm

Alas nuwebe nang gabi

117

Anytime

Sa lahat nang oras

118

Is there any place to eat

May makakainan bang

119

Near here

Malapit dito

120

There is food

May pagkain

121

Midnight

Hatinggabi

122

That's good

Mabuti Kung ganoon

123

Not expensive (I hope)?

Hindi ba mahal?

124

No sir

Hindi po

125

The price is cheap/right

Mura ang halaga

126

The food is great

Masarap ang pagkain

127

Change (spare change, money)

Sukli

128

Pencil

Lapis

129

Vehicle

Sasakyan

130

Umbrella

Payong

131

Knife

Kutsilyo

132

Plate

Pinggan

133

Drinking glass

Baso

134

No, none

Wala

135

Ship

Barko

136

Sea/ocean

Dagat

137

Room

Kuwarto

138

No money

Walang pera

139

Wallet

Pitaka

140

Rubbish

Basura

141

Road

Daan

142

Hat

Sombrero

143

Man

Lalaki

144

No passenger

Walang pasahero

145

Taxi

Taksi

146

Baby

Sanggol

147

Woman

Babae

148

Who, whom

Sino

149

What

Ano

150

Tired

Pagod

151

Tired

Oras

152

Queen

Reyna

153

Flag

Bandera/bandila

154

Colour

Kulay

155

Of the

Ng

156

Now, already

Na

157

Person who spends more time on the streets than at home (Lit. Contents of the street)

Laman ng kayle

158

Fixed behind the scenes (Lit. Cooked in Macau)

Lutong makaw

159

A drink to follow a meal (Lit. Something to push with)

Pantulak

160

Chalk and cheese (Lit. Coffee & milk)

Kape at gatas

161

My right hand (Lit. Right hand)

Kanang kamay

162

Ano + ang

Anong

163

What time is it

Anong oras