Chapter 21 Vocabulary (English To Latin) Flashcards Preview

Latin > Chapter 21 Vocabulary (English To Latin) > Flashcards

Flashcards in Chapter 21 Vocabulary (English To Latin) Deck (26):
1

greetings!

v. salvē, salvēte!

2

I allow

v. sinō, sinere, sīvī, situm

3

I visit

v. vīsō, vīsere, vīsī, visum

4

I finish

v. cōnficiō, cōnficere, cōnfēcī, confectum

5

I am among, I take part in

v. intersum, interesse, interfuī

6

clear, bright, famous

adj. clārus, -a, -um

7

talented, clever

adj. ingeniōsus, -a, -um

8

wide, broad

adj. lātus, -a, -um

9

moreover

adv. praetereā

10

someone, something

pron. aliquis, aliquid

11

letter

n. epistola, -ae (f.)

12

master

n. dominus, -ī (m.)

13

hall

n. ātrium, -ī (n.)

14

character, talents

n. ingenium, -ī (n.)

15

study

n. studium, -ī (n.)

16

study (the room)

n. tablīnum, -ī (n.)

17

house

n. aedēs, aedium (f.) pl.

18

orator, speaker

n. ōrātor, ōrātōris (m.)

19

sister

n. soror, sorōris (f.)

20

day

n. dīes, diēī (m.)

21

midday

n. merīdiēs, merīdiēī (m.)

22

every day

cotīdiē

23

thing, matter, property

n. rēs, reī (f.)

24

the republic

n. rēspūblica, reīpūblicae (f.)

25

in truth, in fact, really

rē vērā

26

hope

n. spēs, speī (f.)

Decks in Latin Class (96):