Chapter 24 Vocabulary (English To Latin) Flashcards Preview

Latin > Chapter 24 Vocabulary (English To Latin) > Flashcards

Flashcards in Chapter 24 Vocabulary (English To Latin) Deck (22):
1

I count

v. numerō, numerāre

2

I beware of

v. caveō, cavēre, cavī, cautum

3

I go past, pass

v. praetereō, praeterīre, praeterii, praeteritum

4

I forsee

v. prōvideō, prōvidēre, prōvīdī, provisum

5

I carry

v. vehō, vehere, vexi, vectum

6

I become

v. fīō, fīerī

7

lastly, finally

adv. dēnique

8

greatly

adv. magnopere

9

than

adv. quam

10

although

conj. quamquam

11

victory

n. victōria, -ae (f.)

12

enemy

n. inimīcus, -ī (m.)

13

reward

n. praemium, -ī (n.)

14

show

n. spectāculum, -ī (n.)

15

client, dependant

n. cliēns, clientis (m.)

16

rank, line, order

n. ōrdō, ōrdinis (m.)

17

spectator

n. spectātor, spectātōris (m.)

18

race, kind, sort

n. genus, generis (n.)

19

sight, view

n. cōnspectus, cōnspectūs (m.)

20

proud

adj. superbus, -a, -um

21

cruel

adj. crūdēlis, crūdēle

22

fierce

adj. ferōx, ferōcis

Decks in Latin Class (96):