Chapter 25 Flashcards Preview

Chinese Words 4 > Chapter 25 > Flashcards

Flashcards in Chapter 25 Deck (52):
1

to feel happy

开心 ----- Kāixīn

2

so; such

这么 ----- Zhème

2

idea

主意 - - - - Zhǔyì

3

各种各样

Gè zhǒng gè yàng ----- all kinds of; variety

4

这么

Zhème ----- so; such

5

期间

Qíjiān ----- period (of time)

5

to change; to alter

改变 - - - - Gǎibiàn

6

由于

Yóuyú ----- due to; since

6

expert; specialist

专家 ----- Zhuānjiā

6

elevator; lift

电梯 ----- Diàntī

6

纽约

Niǔyuē - - - - New York

6

forest

森林 - - - - Sēnlín

7

accountant

会计 ----- Kuàijì

8

梨子

Lízi ----- pears

10

furniture

家具 ----- Jiājù

11

做到

Zuò dào ----- to achieve; to accomplish

12

history

历史 ----- Lìshǐ

12

改变

Gǎibiàn - - - - to change; to alter

13

问题

Wèntí ----- problem; question

14

保持

Bǎochí - - - - to keep; to maintain

15

主意

Zhǔyì - - - - idea

16

电梯

Diàntī ----- elevator; lift

17

Niáng ----- woman

18

一共

Yīgòng ----- altogether

19

to keep; to maintain

保持 - - - - Bǎochí

19

森林

Sēnlín - - - - forest

21

家具

Jiājù ----- furniture

22

联络

Liánluò - - - - contact; liaison

24

另外

Lìngwài - - - - other; additional

25

专家

Zhuānjiā ----- expert; specialist

26

all kinds of; variety

各种各样 ----- Gè zhǒng gè yàng

27

other; additional

另外 - - - - Lìngwài

28

problem; question

问题 ----- Wèntí

30

重视

Zhòngshì ----- importance

32

importance

重视 ----- Zhòngshì

34

Tokyo

东京 - - - - Dōngjīng

35

altogether

一共 ----- Yīgòng

36

历史

Lìshǐ ----- history

37

东京

Dōngjīng - - - - Tokyo

39

会计

Kuàijì ----- accountant

40

开心

Kāixīn ----- to feel happy

41

contact; liaison

联络 - - - - Liánluò

42

莫斯科

Mòsīkē - - - - Moscow

43

Moscow

莫斯科 - - - - Mòsīkē

44

New York

纽约 - - - - Niǔyuē

46

due to; since

由于 ----- Yóuyú

47

果汁

Guǒzhī - - - - juice

48

period (of time)

期间 ----- Qíjiān

49

pears

梨子 ----- Lízi

50

woman

娘 ----- Niáng

51

to achieve; to accomplish

做到 ----- Zuò dào

52

juice

果汁 - - - - Guǒzhī