Chapter 3 Flashcards Preview

超越 Vocab > Chapter 3 > Flashcards

Flashcards in Chapter 3 Deck (50):
1

生物

biology (shēngwù)

2

体育

physical education (tǐyù)

3

化学

chemistry (huàxué)

4

戏剧

drama (xìjù)

5

艺术

art (yìshù)

6

科目

subject (kēmù)

7

理科

science (lǐkē)

8

文科

humanities (wénkē)

9

乐队

band (yuèduì)

10

考上

to pass an entrance exam (kǎo shàng)

11

擅长

to be good at (shàncháng)

12

激烈

acute (jīliè)

13

组织

to organize (zǔzhī)

14

to select (xuǎn)

15

学分

credit (xuéfēn)

16

围棋

go, the chess game (wéiqí)

17

社团

school clubs (shètuán)

18

照相

to take photos (zhàoxiàng)

19

毕业

graduate (bìyè)

20

纪念册

yearbook (jìniàncè)

21

摄像师

photographer (shèxiàng shī)

22

课外活动

extracurriculars (kèwài huódòng)

23

合唱

chorus (héchàng)

24

必修课

required courses (bìxiū kè)

25

选修课

elective courses (xuǎnxiū kè)

26

物理

physics (wùlǐ)

27

严格

strict (yángé)

28

打算

plan (dǎsuàn)

29

卡拉OK

karoake (kǎlā OK)

30

辩论

debate (biànlùn)

31

课程

curriculum (kèchéng)

32

帮助

help (bāngzhù)

33

有趣

interesting, fun (yǒuqù)

34

社长

president of an association (shè zhǎng)

35

先修课

ap or preparatory class (xiān xiū kè)

36

可惜

pitiable (可惜)

37

垂小喇叭

to play the trumpet (chuí xiǎo lǎbā)

38

说明

to explain (shuōmíng)

39

感想

reflections, thoughts (gǎnxiǎng)

40

记者

reporter (jìzhě)

41

采访

to interview (cǎifǎng)

42

收获

harvest, gains (shōuhuò)

43

投票

vote (tóupiào)

44

加油

to cheer on (jiāyóu)

45

困难

difficulties (kùnnán)

46

课业

school work (kèyè)

47

麻烦

trouble (máfan)

48

把我

to grasp firmly (bǎ wǒ)

49

并重

to lay equal stress on (bìngzhòng)

50

申请

to apply for (shēnqǐng)