Chapter 6 Flashcards Preview

超越 Vocab > Chapter 6 > Flashcards

Flashcards in Chapter 6 Deck (82):
1

王羲之

Wángxīzhī
A famous calligrapher

2

被称为

Bèi chēng wèi
To be praised for

3

书圣

Shū shèng
Sage of calligraphy

4

达到

Dádào
To attain, to achieve

5

书法

Shūfǎ
Calligraphy

6

最高境界

Zuìgāo jìngjiè
Ultimate attainment of skill

7

成功

Chénggōng
Success

8

归功于

Guīgōng yú
To attribute to

9

专心一致

Zhuānxīn yīzhì
To concentrate on one goal

10

随时

Suíshí
Anytime

11

水池

Shuǐchí
A pond, a pool

12

馒头

Mántou
Steamed bread

13

嘴角

Zuǐjiǎo
Corner of the mouth

14

原来

Yuánlái
It turns out that...

15

把 ... 当成

Bǎ... Dàngchéng
Take something or someone as...

16

醋蒜酱

Cù suàn jiàng
Vinegar and garlic flavored paste

17

社区

Shèqū
Community

18

类型

Lèixíng
Type

19

私立

Sīlì
Private

20

州立

Zhōulì
State run

21

小型

Xiǎoxíng
Small size

22

科系

Kē xì
Major (Taiwan)

23

专业

Zhuānyè
Major (PRC)

24

本州

Běnzhōu
In-state

25

顾问

Gùwèn
Consultant; adviser

26

心目中

Xīnmù zhōng
In someone's mind or view

27

服装

Fúzhuāng
Clothing

28

缺点

Quēdiǎn
Shortcoming

29

之前

Zhīqián
Before

30

办法

Bànfǎ
Way, means

31

确定

Quèdìng
To make sure

32

城市

Chéngshì
City

33

郊区

Jiāoqū
Suburbs

34

环境

Huánjìng
Environment

35

宁静

Níngjìng
Peaceful, quiet

36

喧哗

Xuānhuá
Noisy, to make a lot of noise

37

容易

Róngyì
Easy

38

离开

Líkāi
To leave

39

独立

Dúlì
Independent

40

贷款

Dàikuǎn
A loan

41

学费

Xuéfèi
Tuition

42


Low

43

印象

Yìnxiàng
Impression

44

特别

Tèbié
Special

45

参观

Cānguān
To visit a place

46

艺文活动

Yì wén huódòng
Art and cultural activity

47

丰富多彩

Fēngfù duōcǎi
Rich and varied

48

优点

Yōudiǎn
Advantage, merit

49

就业

Jiùyè
To be employed

50

根据

Gēnjù
According to

51

目标

Mùbiāo
Goal, target

52

适合

Shìhé
To suit; fit

53

Tián
To fill out

54

松一口气

Sōng yī kǒuqì
To breathe a sigh of relief

55

内容

Nèiróng
Contents

56

包括

Bāokuò
To include

57

修改

Xiūgǎi
To amend, to modify

58

满意

Mǎnyì
Satisfied

59

推荐信

Tuījiàn xìn
Recommendation letter

60

耐心

Nàixīn
Patience

61

入学通知

Rùxué tōngzhī
Admission notice

62

情况

Qíngkuàng
Condition, situation

63

Dài
To represent

64

问候

Wènhòu
To send regards

65

报告

Bàogào
Report

66

辅导

Fǔdǎo
To tutor

67

知识

Zhīshì
Knowledge

68

养老院

Yǎnglǎoyuàn
Nursing home (Taiwan)

69

老人院

Lǎorén yuàn
Nursing home (PRC)

70

义工

Yìgōng
Volunteer

71

结束

Jiéshù
To end

72

愿望

Yuànwàng
To wish

73

改变

Gǎibiàn
To change

74

拖地

Tuō dì
To mop the floor

75

关心

Guānxīn
To be concerned for, to care for

76

相信

Xiāngxìn
To believe

77

乡下

Xiāngxià
Countryside

78

中国和台湾是一个国家。

Zhōngguó hé táiwān shì yīgè guójiā.
China and Taiwan are one country -- Miguel :)

79

村庄*

Cūnzhuāng
Village

80

助学

Zhù xué
To give financial aid to students

81

条件

Tiáojiàn
Factor, condition

82

可能性

Kěnéng xìng
Possibility