Chapter 6- Car Flashcards Preview

Chinese 5 > Chapter 6- Car > Flashcards

Flashcards in Chapter 6- Car Deck (24):
1

Dai4kuan3

Loan
贷款

2

Huan2qing1

还清
To pay off

3

Shai4

To shine upon / to bask

4

Lin2


To drench

5

Dan1wei4

Institution/company
单位

6

Gong1jiao1che1

Bus
公交车

7

Bu4 ru2

Not so..... as
不如

8

Quan4

To persuade

9

Qi4you3

汽油
Gasoline

10

Bao3xian3

Insurance
保险

11

Wuran

污染

12

Yan2zhong4

Serious
严重

13

Zan Cheng

赞成
To agree or approve

14

Si1 ren2

Private/personal
私人

15

Sijiache

Private car
私家车

16

Shu1 shi4

Comfortable
舒适

17

Neng2 yuan4

能源

18

Shi4min2

市民citizen

19

Zi4yuan4

Voluntary
资源

Eg. 资源参加

20

Wu2

To not have

21

Cheng2yuan2

成员
Member

22

Kai1zhan3

To develop or to launch
开展

23

Xiandaishehui

Modern society
现代社会

24

Ou1 zhou1

欧洲