Chapter 7 Flashcards Preview

超越 Vocab > Chapter 7 > Flashcards

Flashcards in Chapter 7 Deck (70):
1

思想家

Sīxiǎngjiā
Ideologue

2

哲学家

Zhéxué jiā
Philosopher

3

Rén
Benevolence

4

维系

Wéixì
To support

5

和谐

Héxié
Harmony

6

关系

Guānxì
Relationship

7


Justice; righteousness

8


Courtesy

9

Zhì
Intellect; wisdom

10

维持

Wéichí
To maintain

11

秩序

Zhìxù
Order

12

道德

Dàodé
Morality

13

规范

Guīfàn
Norm

14

老板

Lǎobǎn
Employer; boss

15

员工

Yuángōng
Employee

16

团体

Tuántǐ
Group

17

三代同堂

Sāndài tóng táng
Three generations under one roof

18

爱好

Àihào
Interests

19

饮食

Yǐnshí
Food and beverage

20

穿着

Chuānzhuó
Clothing

21

书籍

Shūjí
Books

22

唠叨

Láo dāo
To talk on and on

23

吵架

Chǎojià
To quarrel

24

争吵

Zhēngchǎo
To quarrel

25

年轻人

Niánqīng rén
Young people

26

代沟

Dàigōu
Generation gap

27

合理

Hélǐ
Reasonable

28

迷你裙

Mínǐ qún
Miniskirt

29

染头发

Rǎn tóufǎ
Hair dye

30

允许

Yǔnxǔ
To allow

31

刺青

Cìqīng
Tattoo

32

其实

Qíshí
As a matter of fact

33

摇滚乐

Yáogǔnyuè
Rock n roll

34

书呆子

Shūdāizi
Bookworm

35

开明

Kāimíng
Open-minded

36

Guǎn
To control

37

自由

Zìyóu
Freedom

38

繁重

Fánzhòng
Heavy

39

沟通

Gōutōng
To communicate

40

要求

Yāoqiú
To require

41

达到

Dádào
To attain

42

期望

Qīwàng
Expectations

43

方向

Fāngxiàng
Direction

44

尊重

Zūnzhòng
To respect; to esteem

45

依赖

Yīlài
Dependent

46

分享

Fēnxiǎng
To share

47

分担

Fēndān
To share

48

烦恼

Fánnǎo
Vexation

49

减少

Jiǎnshǎo
To reduce

50

尝试

Chángshì
To try; to attempt

51

事物

Shìwù
Things

52

接受

Jiēshòu
Accept

53

挑战

Tiǎozhàn
Challenge

54

参与

Cānyù
To participate in

55

相处

Xiāngchǔ
To get along with

56

体谅

Tǐliàng
Be considerate of

57

苦心

Kǔxīn
Great effort

58

总是

Zǒng shì
Always

59

作对

Zuòduì
Act against

60

青少年

Qīngshàonián
Teens

61

孝顺

Xiàoshùn
Filial piety

62

Guāi
Well-behaved

63

注意

Zhùyì
To pay attention

64

健康

Jiànkāng
Health

65

事业

Shìyè
Career

66

感到

Gǎndào
To feel

67

光荣

Guāngróng
To be proud of

68

解释*

Jiěshì
To explain

69

观念*

Guānniàn
Concept

70

结果*

Jiéguǒ
Result