Chapter 8 Flashcards Preview

Nankai Chinese > Chapter 8 > Flashcards

Flashcards in Chapter 8 Deck (39):
0

精美

Jing1mei3

Exquisite

1

请柬

Qing3jian3

Invitation card

2

谨邀

Jin3yao1

To invite

3

有生以来

You3sheng1yi3lai2

In all one's born days

4

细心

Xi4xin1

Careful

5

鄙视

Bi3shi4

Despise, look down on

6

目光

Mu4guang1

Sight, vision, gaze, look

7

Zhen4

A spell, period of time

8

哈哈大笑

Ha1ha1da4xiao4

Laugh heartily

9

一本正经

Yi1ben3zheng4jing1

Be poker-faced, become serious

10

新人

Xin1ren2

Bride and groom

11

红娘

Hong2niang2

Matchmaker

12

不紧不慢

Bu4jin3bu2man4

Not too fast, not too slow

13

美言

Mei3yan2

Put in a good word for s.b.

14

自称

Zi4cheng1

Declare oneself to be

15

严谨

Yan2jin3

Rigorous

16

穿着

Chuan1zhuo4

Dress

17

打扮

Da3ban4

Dress up

18

隆重

Long2zhong4

Grand

19

得体

De2ti3

Appropriate

20

鲜艳

Xian1yan4

Colorful

21

喜气

Xi3qi4

Happy expression or atmosphere

22

暴露

Bao4lu4

Expose

23

庄重

Zhuang1zhong4

Grave, solemn, dignified

24

华丽

Hua4li4

Magnificent, resplendent, gorgeous

25

长知识

Zhang3zhi1shi

Get knowledge

26

见多识广

Jian4duo1shi2guang3

Experienced and knowledgable

27

吉利

Ji2li4

Lucky, auspicious

28

婚宴

Hun1yan4

Wedding feast

29

敬酒

Jing4jiu3

Toast

30

Ding1

Fix one's eyes on, gaze on, stare at

31

婚纱

Hun1sha1

Wedding dress

32

尽责

Jin4ze2

Do one's duty

33

主角

Zhu3jue2

Leading role, lead

34

能干

Neng2gan4

Able, capable

35

活学活用

Huo2xue2huo2yong4

Creatively study and apply

36

单独

Dan1du2

Alone

37

Qu3

Marry a woman

38

客套

Ke4tao4

Polite formula, civilities