Characters Flashcards Preview

Mandarin > Characters > Flashcards

Flashcards in Characters Deck (60):
1

Holiday; festival

节日
Jié rì

2

Finish

结束
Jié shù

3

To continue

继续
Jì xù

4

Residential development

小区
Xiâo qū

5

Environment

环境
Huán jìng

6

Chinese New Year's Eve dinner

年夜饭
Nián yè fàn

7

Happy

幸福
Xìng fú

8

Strange; odd

奇怪
Qí guài

9

Meaning

意思
Yì si

10

Atmosphere

气氛
Qì fēn

11

To make progress

进步
Jìn bù

12

Cheers; make a toast

干杯
Gān bēi

13

Succeed

成功
Chéng gōng

14

Traditional

传统
Chuán tông

15

Red envelope

红包
Hóng bāo

16

Lively; buzzing

热闹
Rè Nao

17

Change

变化
Biàn huà

18

Don't have enough time to do something

来不及
Lái bu jí

19

Unexpectedly

竟然
Jíng ràn

20

To be familiar with

熟悉
Shú xi

21

Unfamiliar

陌生
Mò shēng

22

Ride bike

骑自行车
Qí zì xíng chē

23

Go to work

上班
Shàng bān

24

Tourist

游客
Yóu kè

25

Opposite side

对面
Duì miàn

26

Snack

小吃
Xiâo chī

27

Sound; voice

声音
Shēng yīn

28

Foreigner

老外
Lâo wài

29

To set out

出发
Chū fā

30

To sign up

报名
Bào míng

31

To participate

参加
Cān jiā

32

To include

包括
Bāo kuò

33

To hug

拥抱
Yōng bào

34

Diet

饮食
Yîn shí

35

Habit

习惯
Xí guàn

36

To go sightseeing

游览
Yoú lân

37

Stone

石头
Shí tou

38

Forest

树林
Shù lín

39

By all means

千万
Qiān wàn

40

Teahouse

茶馆
Chá guân

41

Lantern

灯笼
Dēng long

42

Landlord

房东
Fáng dōng

43

To retire

退休
Tuì xiū

44

Museum

博物馆
Bó wù guân

45

Take a walk

散步
Sàn bù

46

Get in line

排队
Pái duì

47

Morning

早晨
Zâo Chen

48

Go out

出门
Chū men

49

Yoga

瑜伽
Yú jiā

50

Movement

动作
Dòng zuò

51

To pay attention

注意
Zhù yì

52

Gym

建身房
Jiàn shēn fáng

53

To lose weight

减肥
Jiân féi

54

Nutrition

营养
Yíng yâng

55

Science

科学
Kē xué

56

Smoke a cig

吸烟
Xī yān

57

Stay up late

熬夜
Áo yè

58

To supplement

补充
Bû chōng

59

Sleep

睡面
Shuì mián

60

Panda

熊猫
Xiōng máo