Characters - Hiragana Flashcards Preview

Japanese > Characters - Hiragana > Flashcards

Flashcards in Characters - Hiragana Deck (99):
1

a

2

i

3

u

4

e

5

o

6

na

7

ni

8

nu

9

ne

10

no

11

ka

12

ki

13

ku

14

ke

15

ko

16

ma

17

mi

18

mu

19

me

20

mo

21

ta

22

chi

23

tsu

24

te

25

to

26

sa

27

shi

28

su

29

se

30

so

31

n

32

ya

33

yo

34

ra

35

ri

36

ru

37

re

38

ro

39

yu

40

wa

41

o (wo)

42

ga

43

gi

44

gu

45

ge

46

go

47

za

48

ji (zi)

49

zu

50

ze

51

zo

52

da

53

ji (di)

54

zu (du)

55

de

56

do

57

ba

58

bi

59

bu

60

be

61

bo

62

pa

63

pi

64

pu

65

pe

66

po

67

きゃ

kya

68

きゅ

kyu

69

きょ

kyo

70

しゃ

sha

71

しゅ

shu

72

しょ

sho

73

ちゃ

cha

74

ちゅ

chu

75

ちょ

cho

76

にゃ

nya

77

にゅ

nyu

78

にょ

nyo

79

ひゃ

hya

80

ひゅ

hyu

81

ひょ

hyo

82

みゃ

mya

83

みゅ

myu

84

みょ

myo

85

りゃ

rya

86

りゅ

ryu

87

りょ

ryo

88

ぎゃ

gya

89

ぎゅ

gyu

90

ぎょ

gyo

91

じゃ

ja

92

じゅ

ju

93

じょ

jo

94

びゃ

bya

95

びゅ

byu

96

びょ

byo

97

ぴゃ

pya

98

ぴゅ

pyu

99

ぴょ

pyo