Chinese Flashcards Preview

Common Words > Chinese > Flashcards

Flashcards in Chinese Deck (13):
0

1

時間〔时间〕

shíjiān
Time

2

覺得〔觉-〕

juéde

Think

3

下面

xiàmian
1 below; under; underneath

4

shàng

On

5

幾乎〔几-〕

jīhū

Almost

6

之前

zhīqián

Before; prior to; ago

7

不過〔-过〕

bùguò

8

會〔会〕

huì

Can

9

或者

huòzhě

Or

10

zhǎo

Find

11

qián

First

12

從〔从〕

cóng

From