Chinese Lesson 26 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 26 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 26 Deck (35):
1

课程报

kèchéngbǎo
class schedule

2

化学

huàxué
chemistry

3

英文

yìngwén
English

4

商业法

shāngyèfǎ
business

5

中文

zhǒngwén
Chinese

6

体育

tǐyù
gym

7

宗教

zōngjiào
religion

8

美国历史

měiguǒlìshǐ
US History

9

数学

shùxué
math

10

物理

wùlǐ
physics

11

艺术

yìshù
art

12

乐队

yuèduì
band

13

戏剧

xìjū
theatre

14

合唱团

héchàngtuán
choir

15

午饭

wǔfàn
lunch

16

生物

shēngwù
biology

17

第一节课

dì yī jié ké
period #1

18

自习

zìxī
study hall

19

音乐

yínyuè
music

20

外语

wàiyǔ
foreign language

21

地理

dìlǐ
geography

22

pái
line up

23

jǐn
tight

24

mén
measure word for classes

25

比较

bǐjiào
fairly

26

nán
hard

27

zhǐ
only

28

担心

dānxīn
to worry

29

méi
every

30


measure word for events

31

实验

shíyàn
experiment

32

有趣

yǒuqù
interesting

33

设计

shèjì
to design

34

创意

chuàngyì
creative/original

35

聊天

liáotiān
to chat