Chinese Sampler Flashcards Preview

Uncategorized > Chinese Sampler > Flashcards

Flashcards in Chinese Sampler Deck (38):
1

Thank you, Thanks

谢谢
xiè xiè

2

You're welcome

不客气
bú kè qì

3

you


4

I


5

we, us

我们
wǒ men

6

yes


shì

7

No, thank you

不,谢谢
bù, xiè xiè

8

to speak, to talk

说,告诉
shuō ,gào sù

9

What?

什么?
shén me?

10

Please


qǐng

11

I don't speak English

我不会讲英文
wǒ bú huì jiǎng yīng wén

12

Hello

你好
nǐ hǎo

13

Goodbye

再见
zài jiàn

14

Do you speak English?

你会讲英文吗?
nǐ huì jiǎng yīng wén ma?

15

the bathroom

浴室
yù shì

16

man

男人
nán rén

17

woman

女人
nǚ rén

18

What is your name?

你叫什么名字?
nǐ jiào shén me míng zi?

19

I like ___

我喜欢...
wǒ xǐ huān ...

20

I love ____

我爱...
wǒ ài ...

21

I'm sorry

对不起
duì bú qǐ

22

How many?

多少个?
duō shǎo gè ?

23

How much?

多少?
duō shǎo ?

24

How are you?

你好吗?
nǐ hǎo ma ?

25

me


26

good


hǎo

27

bad


huài

28

Good morning

早上好
zǎo shàng hǎo

29

Good night

晚安
wǎn ān

30

I want . . . .

我想要...
wǒ xiǎng yào ...

31

I don´t understand

我不明白
wǒ bù míng bái

32

restaurant

餐厅
cān tīng

33

phone

电话
diàn huà

34

It's nice to meet you

很高兴认识你
hěn gāo xìng rèn shí nǐ

35

My name is . . .

我的名字是。 。 。
wǒ de míng zì shì 。 。 。

36

I'm lost

我迷路了
wǒ mí lù le

37

girl

女孩
nǚ hái

38

boy

男孩
nán hái