Cirkulation och transport Flashcards Preview

Biologi 2 > Cirkulation och transport > Flashcards

Flashcards in Cirkulation och transport Deck (59):
1

Vad är blodcirkulationens funktion?

Transport!
- Syre och näringsämnen till cellerna
- Koldioxid och andra avfallsprodukter från cellerna

2

Vad innebär öppet blodkärlssystem?

- Kroppsvätska där partiklar transporteras
- Saknar slutna kärl (kan ha kärlliknande strukturer men de är inte slutna)
- Transporteras mha muskelrörelse och ibland enkla hjärtan
- Inte så effektivt system

3

Varför blir organismer med öppet blodkärlssystem tyngre, men mindre?

För detta system kräver mer vätska. Detta begränsar tillväxten för om de är för stora "hinner inte ämnena fram i tid"

4

Vad innebär slutet blodkärlssystem?

- Blod i slutna kärl
- Pumpas runt mha av hjärta och muskelkontraktioner
- Jämnt tryck
- Effektivt

5

Hur ser fiskars blodomlopp ut?

Slutet, enkelt blodomlopp, 2-rummigt hjärta (förmak och kammare) - syrerikt och syrefattigt blod blandas vilket inte är så effektivt

6

Hur ser amfibiers (grodor) blodomlopp ut?

Slutet, dubbelt blodomlopp, 3-rummigt hjärta (2 förmak 1 kammare) - inte så effektivt eftersom syrerikt och syrefattigt blod blandas

7

Hur ser reptilers (kräldjur) blodomlopp ut?

Slutet, dubbelt blodomlopp, 3-rummigt hjärta (2 förmak 1 kammare) med skiljevägg som separerar syrerikt och syrefattigt blod

8

Hur ser däggdjur och fåglars blodomlopp ut?

Slutet, dubbelt blodomlopp, 4-rummigt hjärta (2 förmak 2 kammare) - effektivt eftersom syrefattigt och syrerikt blod inte blandas

9

Vilka sorters blodkärl har människan?

- Vener
- Artärer
- Kapillärer

10

Vad är veners funktion?

Transportera syrefattigt blod till hjärtat (undantag lungvenen)

11

Vad är artärers funktion?

Transportera syrerikt blod från hjärtat (undantag lungartären)

12

Hur ser man skillnad på vener och artärer?

Vener har klaffar och tunnare väggar. Artärer har tjockare väggar pga högre tryck.

13

Vad är kapillärers funktion?

Gasutbyte. Är mindre än vener och kapillärer så att de "kommer fram" överallt

14

Vad är lilla kretsloppets funktion?

Syresätta blodet.
- SF blod från hjärta till lunga via lungartären
- SF blod syresätts i lunga
- SR blod från lunga till hjärta via lungvenen

15

Vad är stora kretsloppets funktion?

Syresätta kroppen
- SR blod från hjärta till kropp via artärer (aorta)
- SF blod från kropp till hjärta via vener (hålven)

16

Hur ser blodets väg ut?

- SR från lungorna via lungvenen till hjärtats vänstra halva
- In genom förmak och in i kammare
- Fickklaff mellan kammare och artär
- SR ut via aorta, sedan mindre artärer och kapillärer där gasutbytet sker
- Kapillärerna leder till venerna som tar SF till hjärtats högre halva
- Förmak sedan kammare
- Via lungartär till lunga

17

Vad är blodets uppgifter?

- Transportera (huvuduppgift)
- Reglera
- Försvara

18

Vad transporterar blodet?

- Syre
- Näringsämnen
- Avfall

19

Vad reglerar blodet?

- Kroppstemperaturen
- pH (framförallt genom att CO2 som kan bli kolsyra)
- Vätskemängd (osmos)

20

Hur försvarar blodet kroppen mot infektioner och sår?

- Vita blodkroppar vid infektioner
- Blodplättar för att levra blod vid sår

21

Vad innehåller blodet?

- Blodplasma 55 %
- Blodceller, blodkroppar 45 %

22

Vad innehåller blodplasman?

- Vatten 90 %
- Proteiner (albiminer, globoliner, fibrinogener)
- Lösta ämnen för transport (monosackarider, hormoner, osv)

23

Vad är serum?

Plasma utan protein. Det klumpar inte ihop sig!

24

Var bildas blodkropparna?

I röd benmärg (finns i rörformiga ben)

25

Vilka sorters blodkroppar har vi i blodet?

- Erytrocyter (röda)
- Leukocyter (vita)
- Trombocyter (blodplättar)

26

Berätta om erytrocyter.

- Röda blodkroppar
- Saknar cellkärna och andra organeller (för att vara så små som möjligt och därmed nå ut så långt som möjligt)
- Kan inte dela sig, lever i ca 120 dagar
- Bryts ner i mjälten eller levern, därefter återanvänds bla järn
- Hemoglobin: protein som innehåller fyra järnatomer och binder syre
- Huvuduppgift: transportera O2

27

Vilket ämne färgar avföring?

Biliglobin

28

Berätta om trombocyter.

- Vita blodkroppar
- Cellfragment, är ännu mindre än erytrocyter
- Huvuduppgift: koagulera blodet (levra)

29

Hur går koaguleringen till?

- Skadade celler skickar signal som lockar dit trombocyterna
- Trombocyterna täpper till hålet (skadan)
- Samtidigt skickas signal som aktiverar protrombin till trombin
- Trombin aktiverar fibrinogen som blir till trådigt, aktiverat fibrin, som lägger sig som ett nät över såret

30

Var finns lymfkärlssystemet?

Parallellt med blodkärlen

31

Vad är lymfkärlssystemet? Vad gör det?

- System med lymfa och lymfknutor med många leukocyter (vita blokroppar)
- Transporterar glycerol och fettsyror från tunntarm
- Tar upp vävnadsvätska
- Töms i blodkärl

32

Vilka olika blodgrupper finns i AB0-systemet?

- A: antigen A, antikroppar mot B
- B: antigen B, antikroppar mot A
- AB: antigen A och B, inga antikroppar mot varken A eller B
- 0: varken antigen A eller B, antikroppar mot både A och B

33

Vad är en antigen?

En igenkänningsmolekyl

34

Vilka blodgrupper kan ge/ta emot blod till/från vilka?

A: ta från 0 och A, ge till AB
B: ta från 0 och B, ge till AB
AB: ta från alla, ge till AB
0: ta från 0, ge till alla

35

Vad menas med universalgivare och universaltagare?

- Blodgrupp 0 är universalgivare: kan ge blod till alla grupper
- AB är universaltagare: kan ta emot blod från alla grupper

36

Vad är Rh-faktorn? (Rhesus-faktorn)

En antigen som man antingen har eller inte har. Har man den så har man + blod, har man inte den har man - blod. De som har + blod kan ta emot blod från både + och -, men de som har - blod kan bara ta emot blod från -.

37

På vilket sätt kan Rh-faktorn påverka vid graviditet?

Om mamman är Rh-negativ och får ett barn som är Rh-positiv producerar hennes kropp antikroppar mot Rh-positivitet. Det påverkar inte det första positiva barnet men om hon skaffar fler som också blir positiva så kommer hennes immunförsvar förstöra barnets röda blodkroppar. Det blir missfall.

38

Varför behöver ett jämnvarmt djur bättre transportsystem än ett växelvarmt?

Behovet av syrgas är tio gånger högre hos jämnvarma djur än växelvarma, vilket kräver ett bättre transportsystem

39

Vilken funktion har kranskärlen samt vad är de?

- Kärlen runt hjärtat
- Förser hjärtat med syre och näring

40

Vad är myoglobin och var finns det?

- Protein som lagrar syre
- Finns i hjärtmuskeln

41

Vad är stora kroppspulsådern samt vad gör den?

Aorta, pumpar ut blod i kroppen

42

Var finns segelklaffarna och vad är deras funktion?

- Mellan förmak och kammare
- Hindrar blodet från att rinna baklänges

43

Var finns fickklaffarna och vad är deras funktion?

- Där lugnartären respektive aorta lämnar kamrarna
- Stängs om blodet skulle rinna åt fel håll

44

Vad innebär en hjärtcykel?

En hjärtcykel är ett hjärtslag och består av en kontraktion och en relaxation. Denna cykel fortsätter om och om igen.

45

Hur regleras blodtrycket?

Snabbt via nervsystemet, långsamt med hormoner

46

En röd blodkropp lever ca 120 dagar. Förklara dess ”liv” från födelse till död (kortfattat)

- Tillverkas i benmärg
- Transporterar sedan syre i blodet
- Bryts ner i mjälten eller levern

47

Vad innebär åderförfettning?

Förändringar i blodkärlen, plack i de stela blodkärlen

48

Vad innebär blodpropp?

När en blodpropp bildats utav koagulerade celler och täpper igen kärlet

49

Vad innebär hjärtinfarkt?

Man får en blodpropp i hjärtats artärer

50

Vad innebär leukemi?

Blodcancer

51

Vad innebär anemi?

Blodbrist, brist på järn som behövs för att bygga upp hemoglobin, som behövs för att bygga röda blodkroppar

52

Vad är SA-noden?

Impulsgivaren som startar kontraktionsförloppet.
(=Pacemakern som startar systole)

53

Vad står SA-noden för?

Sinoatrialnoden

54

Vad gör SA-noden?

Skickar ut en elektrisk signal som snabbt sprids genom muskelcellerna och får förmaken att kontrahera

55

Vad är AV-noden?

Noden som tar emot SA-nodens elektriska signaler och för dem vidare ner till hjärtspetsen där kontraktionen av kamrarna börjar

56

Var sitter SA- respektive AV-noden?

SA: höger förmaks vägg
AV: väggen mellan höger förmak och kammare

57

Vad är systole?

Kontraktionsförloppet

58

Vad är diastole?

När kamrarna fylls med blod igen efter en kontraktion

59

Vad är myoglobin samt var finns det?

- Protein som kan lagra syre
- Hjärtmuskeln