Class Notes 2 Flashcards Preview

My Mandarin > Class Notes 2 > Flashcards

Flashcards in Class Notes 2 Deck (30):
1

How many (small)

2

Zuótiān

Yesterday

3

Wânshang

Evening

4

Zuò

To do

5

Shēngrì

Birthday

6

Shàngwû

Morning

7

Shàng wâng

Surf the web

8

Diàn shì

Television

9

Xīng qī Tiān
Xīng qī rì

Sunday

10

Yīn yuè

Music

11

Xiê

To write

12

Xìn

Letter

13

Jiû bā

Bar

14

Xìa wû

Afternoon

15

Suì

Age

16

How many (small)

17

Yesterday

Zuótiān

18

Evening

Wânshang

19

To do

Zuò

20

Birthday

Shēngrì

21

Morning

Shàngwû

22

Surf the web

Shàng wâng

23

Television

Diàn shì

24

Sunday

Xīng qī Tiān
Xīng qī rì

25

Music

Yīn yuè

26

To write

Xiê

27

Letter

Xìn

28

Bar

Jiû bā

29

Afternoon

Xìa wû

30

Age

Suì