Class Notes 3 Flashcards Preview

My Mandarin > Class Notes 3 > Flashcards

Flashcards in Class Notes 3 Deck (40):
1

Yôu

Have

2

Méiyôu

Don't have

3

Kôu

Measured word for family

4

And

5

Jié hūn

To marry

6

Méi

No or not (past tense)

7

Háizi

Child or children

8

Xuéxí

To study

9

Yīngyû

English language

10

Zhí yuán

Employee

11

Yīnháng

Bank

12

Àiren

Husband or wife

13

Shàng

To go to

14

Class

15

Shàng kè

Go to class

16

Diàn nâo

Computer

17

Shôu jī

Mobile phone

18

Xià

To finish

19

Xià kè

Class is finished

20

Kāi shî

Begin or start

21

Have

Yôu

22

Mêi yôu

Don't have

23

Measured Word for family

Kôu

24

And

25

To marry

Jié hūn

26

No/not (past tense)

Méi

27

Child/children

Háizi

28

To study

Xuéxí

29

English

Yīngyû

30

Employee

Zhí yuán

31

Bank

Yín háng

32

Wife or husband

Àiren

33

To go to

Shàng

34

Class

35

Go to class

Shàng kè

36

Computer

Diàn nâo

37

Mobile phone

Shôujī

38

To finish

Xià

39

Class is finished

Xià kè

40

Begin or start

Kāi shî