Class Notes Flashcards Preview

My Mandarin > Class Notes > Flashcards

Flashcards in Class Notes Deck (34):
1

Xià ge

Next

2

Xià ge xīng qī sì

Next Thursday

3

Shàng ge

Last

4

Shàng ge xīng qī sān

Last Wednesday

5

Xīng bā kè

Starbucks

6

Hányu

Chinese

7

Méiyôu

Don't have

8

Cháng cháng

Always

9

Yôushí

Sometimes

10

Mâi

To buy

11

Mâi dōng xi

Buy things

12

Shēng cí

New words

13

Yòng

To use

14

Páng biān

Near

15

Jù zi

Sentence

16

Yì qî

Together

17

Wômen xia wu yì qî qù, hâo ma?

Shall we go together?
(We afternoon together go, yeah?)

18

Next

Xià ge

19

Next Thursday

Xià ge xīng qī sì

20

Last

Shàng ge

21

Last Wednesday

Shàng ge xīng qī sān

22

Starbucks

Xīng bā kè

23

Chinese

Hányu

24

Don't have

Méiyôu

25

Always

Cháng cháng

26

Yôushí

Sometimes

27

Buy

Mâi

28

Buy things

Mâi dōng xi

29

New words

Shēng cí

30

To use

Yòng

31

Near

Páng biān

32

Sentence

Jù zi

33

Together

Yì qî

34

Shall we go together in the afternoon?

Wômen xia wu yì qî qù, hâo ma?