clear toxic heat Flashcards Preview

board Single herbs > clear toxic heat > Flashcards

Flashcards in clear toxic heat Deck (31):
1

name 10 clear toxic herbs

Jin Yin Hua
Lian Qiao
Ban Lan Gen
PU Gong Ying
Bai Jiang Cao
Bai TOU wENG
He Ye
Tu Fu ling
Shan Dou Gen
She Gan

2

clear toxic heat in
qING yINg tang *** yin level heat

Yin Qiao San wei level heat

Jin Yin hua

3

clear the HT/PC IN qING YING TANG

lIAN qIAO

4

Disperse wind heat in sang ju yin,yin qiao san

lian qiao

5

dispaste nodule

lian qiao
pu gong yinn

6

clear toxic heat , warm disease fever wz rashes , delirium, mumps in pu ji xiao du yin

ban lan gen

7

cool blood

ban lan gen
da qing ye

8

promote lactation , scant or absent breast milk

pu gong yin

9

clear damp heat in yin chen hao tang

clear damp heat ,,,,,,,,,,,,,,Jaundice

lower burner damp heat

clear damp heat from skin

pu gong yin

Ban Lan Gen

Jin Yin Hua

TU FU LING

10

abscesses from toxic heat

pu gong yin ...breast li , lu
yin xing cao ...lu
bai jiang cao ..li
bai hua she she cao...li

11

damp heat in bai tou went tang

bai tou weng tang

12

malaria and vaginal itching

bai tou weng tang

13

shi hui san ..stop bleeding

he ye

14

raise clear sp yang and clear summer heat

he ye

15

benefit the throat

she gan
shan dou gen...Indian smoker threat cancer
ban lan gen
Ma bo

16

cancer
lu/st

bai hua she she cao ..lu/st
shan dou gen ....throat

17

cough and wheezing wiz phlegm obstruction ...She Gan Ma Huang Tang

She Gan

18

skin blotchs

da qing ye

19

reduce fire toxin in z lung n throat

da qing ye

20

disspate macule

da qing ye

21

PU

Yu xing cao

22

clear lung heat
lung hear cough .....................................................

shan dou gen
Yu Xing Cao

23

CLEAR HOT sores

zi hua di ding

24

expel pus

yu xing cao
bai jiang cao
bai hua she she

25

severe epidemic toxin

da qing ye

26

clear dampness

pu gong ying
yu xing cao
tu fu lling
bai hua she

27

dispel stag blood

bai jiang cao

28

bitter what nature

descending

29

which herb is sweet

jin yin hua

30

Cancer

Tian Kiu zi
Bai Zhi Lian
Bai Hua she
Shan Dou Gen...Indian smoker

31

clear intestinal abscess

jin yin hua