Cognitieve benaderingen van persoonlijkheid Flashcards Preview

Persoonlijkheidsleer en -onderzoek > Cognitieve benaderingen van persoonlijkheid > Flashcards

Flashcards in Cognitieve benaderingen van persoonlijkheid Deck (17):
1

Cognitie: wat houdt informatieverwerking in?

het 

(1) omzettenvan sensorische input in mentale representaties en

(2) de manipulatie van representaties

2

3 soorten cognities belangrijk voor persoonlijkheidspsychologie

1.waarneming

2.interpretatie

3.bewuste doelen

3

verschil "objectifying" en "personalizing" cognition

personalizing: interpretatie van stimulus door vergelijken met persoonlijke ervaringen uit leven

objectifying: objectieve feiten over stimulus oproepen

4

Herman Witkin

uitleg: Rod Frame Test

test naar de cues die mensen gebruiken om zich in ruimte te orienteren

2 stijlen:

veldafhankelijk: gebruik van externe cues uit het visuele veld

veldoafhankelijk: gebruik van interne cues, informatie uit lichaam

5

war zijn veldafhankelijke/veldonafhankelijke mensen goed in?

veldafhankelijk: informatie in delen verwerken, verbindingen zien tussen informatiecategorien

veldonafhankelijk: selectieve aandacht in omgevingen met veel stimuli

6

verschillen in pijntolerantie:

uitleg: reducer/augmenter theory

mensen met lage pijntolerantie: zenuwstelsel verhoogt impact van pijn, gevoeliger

mensen met hoge pijntolerantie: zenuwstelsel verlaagt impact van pijn, niet gevoelig

 

mensen met hoge tolerantie neigen ertoe stimuli op te zoeken -> staat in verband met "optimal level of arousal"

 

 

7

uitleg: postmodernisme

George Kelly

elk persoon en elke cultuur heeft een unieke versie van de realiteit

 

geen "beste" versie, gewoon verschillen

8

Persoonlijkheidsconstructtheorie van George Kelly

wat zijn persoonlijke constructen?

welk 3 gevolgtrekkingen leiden de psychologische processen van een individu?

persoonlijke constructen: uit alle observaties die een individu maakt worden constructen gevormd, deze worden gebruikt om de wereld te interpreteren

3 gevolgtrekkingen:

(1) constructiegevolgtrekking: met behulp van verleden de toekomst voorspellen

(2) reikwijdtegevolgtrekking: elk construct kan maar op een beperkt aantal gebeurtenissen toegepast worden, geen "universele" construct

(3) modulatiegevolgtrekking: constructen die eenvoudiger nieuwe gebeurtenissen kunnen opnemen, zorgen ervoor dat iemand flexibeler met nieuwe situaties kan omgaan

9

George Kelly: 2 manieren op die constructen kunnen gebruikt worden

 

(1) uitbreiden: verschillende aspecten van zelfde realiteit/situatie belijken, kennis over realiteit vergroten

(2) definieren: kennis over een aspect verdiepen

 

bv. 

altijd op dezelfde route naar huis lopen -> (2) 

of af en toe een andere route exploreren -> (1)

geen "betere" manier, allebei voor- en nadelen

10

Julian Rotter - Locus van controle

uitleg: algemene verwachtingen 

en

interne/externe locus van controle

algemene verwachtingen: afhankelijk van in hoeverre iemand denkt dat hij een invloed kan hebben op de uitkomst van een situatie heeft hij een algemene verwachting

interne locus: uitkomsten afhankelijk van individu

externe locus: uitkomsten afhankelijk van externe invloeden

11

uitleg: specifieke verwachtingen

iemand kan op het ene gebied een externe, en op het andere gebied een interne locus of controle hebben

12

Brian Little: personal projects analyses

wat is een persoonlijk project?

 

een persoonlijk project is een verzameling van belangrijke acties waarmee een door de persoon geselecteerd doel kan worden bereikt

 

13

verbanden tussen persoonlijke projecten en 

(1) persoonlijkheid

(2) sekse

(1) hoge score op neuroticisme -> eigen projecten beoordelen als stressvol, moeilijk en buiten controle

(2) mannen: sterker georienteerd op objecten

vrouwen: sterker georienteerd op personen

14

 cognitieve sociale leertheorie

uitleg: sociale cognitie

en

cognitieve sociale leerbenadering

 

sociale cognitie: manier waarop mensen informatie verwerken gerelateerd aan andere mensen

cognitieve sociale leerbenadering: sociale en cognitieve processen betrokken bij het streven naar doelen

 

15

Albert Bandura

wat is self-efficacy?

wat zijn invloeden op de mate self-efficacy?

self-efficacy: het geloof van iemand of hij in staat is om een doel te bereiken 

invloeden:

(1) prestatie - beter presteren -> verhogen self efficacy -> beter presteren -> etc

(2) moddeling: iemand anders zien die succesvol is op een bepaalde taak

16

Carol Dweck: Theory of mastery orientation

uitleg: "entity" en "incremental" theory of intelligence 

welk invloed kunnen deze theorien hebben op prestaties?

entity: intelligentie consant, niet beinvloedbaar

incremental: door inzet en volharding kan intelligentie verhoogd worden

mensen die aan "entity" geloven: doelen kiezen die zij makkelijk goed kunnen bereiken

mensen die aan "incremental" geloven: doelen kiezen die hun helpen om te groeien

17

Walter Mischel: Cognitieve-affective personality systeem

wat is persoonlijkheid volgens de CAPS?

persoonlijkheid geen verzameling van karaktertrekken, maar

een verzameling van cognitieve en affectieve activiteiten die bepalen hoe iemand in een bepaalde soort situatie reageert

 

als situatie A, dan reageert persoon met X

maar

als situatie B, dan reageert persoon met Y