Colours & Shapes Flashcards Preview

English - Thai > Colours & Shapes > Flashcards

Flashcards in Colours & Shapes Deck (33):
1

Dark blue

สีน้ำเงิน
sǐi-nám-ngən

2

Sky blue


สีฟ้า
sǐi-fáa

3

Green

สีเขียว
sǐi-kǐiao

4

Yellow

สีเหลือง
sǐi-lʉ̌ʉang

5

Red

สีแดง
sǐi-dɛɛng

6

Purple

สีม่วง
sǐi-mûuang

7

White

สีขาว
sǐi-kǎao

8

Orange

สีส้ม
sǐi-sôm

9

Black

สีดำ
sǐi-dam

10

Pink

สีชมพู
sǐi-chom-puu

11

Brown

สีน้ำตาล
sǐi-nám-dtaan

12

Grey

สีเทา
sǐi-tao

13

Gold

สีทอง
sǐi-tɔɔng

14

Silver

สีเงิน
sǐi-ngən

15

Turquoise

สีน้ำเงินอมเขียว
sǐi-nám-ngən-om-kǐiao

16

Cream

สีครีม
sǐi-kriim
สีนวล
sǐi-nuuan

17

Amber

สีอำพัน
sǐi-am-pan

18

Bronze

สีทองแดง
sǐi-tɔɔng-dɛɛng

19

Beige

สีน้ำตาลอ่อน
sǐi-nám-dtaan-ɔ̀ɔn

20

Blonde

สีเหลืองอ่อน
sǐi-lʉ̌ʉang-ɔ̀ɔn
สีบลอนด์
sǐi-blɔɔn

21

Violet

สีไวโอเลต
sǐi-wai-oo-lèt

22

Circle

วง
wong

23

Shape

รูปร่าง
rûup-râang

24

Colour

สี
sǐi

25

Triangle

สามเหลี่ยม
sǎam-lìiam

26

Rectangle

สี่เหลี่ยมจตุรัส
sìi-lìiam-jà~dtù~ràt

27

Square

สี่เหลี่ยม
sìi-lìiam

29

Pentagon

ห้าเหลี่ยม
hâa-lìiam

30

Hexagon

หกเหลี่ยม
hòk-lìiam

31

Corner (side)

เหลี่ยม
lìiam

32

Angle

มุม
mum

33

Dark (colour)

...(Colour)...เข้ม
...(Colour)...kêm

34

Colorful

สีสดใส
sǐi-sòt-sǎi