Common Words 1 Flashcards Preview

Mandarin > Common Words 1 > Flashcards

Flashcards in Common Words 1 Deck (20):
1

Jie2shu4 结束

To finish or end

2

Da3bu4liao3 大不了

Won't be able to call

3

Tui1jian4 推荐

Qing wen ni ke yi tuijian yi jia haode canting ma

To recommend something to someone

Excuse me can you recommend a good restaurant

4

Mian3 fei4 免费

Free of charge

5

Zhe2kou4 折扣

Discount

6

Jiu3shui3 酒水

Alcohol

7

Hai3xian1 海鲜

Sea food

8

He2xian1 河鲜

River food

9

Jie2chu1 杰出

Outstanding

10

Lai2 dian4hua4 来电话

To give a call or to receive a call

11

Ting2 xia4 停下

Ting Xia lai

Stop

Slow down and stop

12

Chu1shi4 出示

To show or produce (a passport, license )

13

Jin4zhi3 xi1yan1 禁止 吸烟

Smoking prohibited

14

Fang4guo4 放过

Forgive

15

Ta1ren2 他人

Others

16

Ji4de 记得

To remember

17

He1bu2dao4 喝不到

Can't drink

18

Zi1xun2 咨询

Consult or inquiry

19

Chengzuo 乘坐

Chengke 乘客

Ride

Passenger

20

Gou tong 沟通

Communicate