Cwiczenia IX Diagnostyka zaburzeń krzepnięcia krwi i fibrynolizy Flashcards Preview

Diagnostyka > Cwiczenia IX Diagnostyka zaburzeń krzepnięcia krwi i fibrynolizy > Flashcards

Flashcards in Cwiczenia IX Diagnostyka zaburzeń krzepnięcia krwi i fibrynolizy Deck (123):
1

Co to jest hemostaza?

Zespół mechanizmów obronnych organizmu, pozwalający na

utrzymanie płynności krwi krążącej i chroniący przed utratą

krwi w wyniku przerwania ciągłości naczyń krwionośnych.

2

Co warunkuje prawidłową hemostazę?

 • naczynia krwionośne
 • płytki krwi
 • układ krzepnięcia
 • układ fibrynolizy
 • układ fagocytarny

3

Z czego składa się hemostaza?

Hemostaza jest procesem trójfazowym, złożonym z:

 • hemostazy pierwotnej
 • hemostazy wtórnej
 • fibrynolizy

4

Co to jest hemostaza pierwotna?

 Jest to wytworzenie czopu płytkowego, trwa od 3 do 5 minut

 

5

Co to jest hemostaza wtórna?

Jest to proces trwający 5-10 minut,  wykorzystujący czynniki

osoczowe i czynnik płytkowy 3, zakończony wytworzeniem 

fibryny wzmacniającej czop płytkowy (skrzep ostateczny)

6

Co to jest fibrynoliza?

Ograniczenie narastania czopu hemostatycznego i jego rozpuszczanie w celu przywrócenia przepływu krwi przez wygojone naczynie krwionośne, trwa od 48 do 72 godzin

fibrynoliza → rozpuszczenie skrzepu → ochrona przed zakrzepicą

7

Co obejmuje diagnostyka labolatoryjna zaburzeń układu krzepnięcia?

Obejmuje diagnostykę wrodzonych i nabytych skaz

krwotocznych oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.

8

Czym uwarunkowana jest wartość diagnostyczna w przypadku zaburzeń układu krzepnięcia?

Wartość diagnostyczna jest uwarunkowana:

 • właściwym przygotowaniem pacjenta do badań układu krzepnięcia,
 • prawidłowym pobraniem krwi,
 • zastosowaniem właściwej metody analitycznej
 • przestrzeganiem procedur kontroli jakości

9

Jakie są zalecenia dotyczące przygotowania pacjenta do badań układu krzepnięcia?

 • pobranie materiału w godzinach porannych (7.00-9.00) 
  w warunkach nie wywołujących stresu,
 • powstrzymanie się od ćwiczeń fizycznych przez 24 godziny poprzedzające badanie oraz odpoczynek przez
  20-30 min bezpośrednio przed pobraniem krwi,
 • lekkostrawna, niskotłuszczowa dieta
  (w dniu poprzedzającym), powstrzymanie się od palenie papierosów (w dniu pobrania)

10

Jakie są zalecenia odnośnie pobierania krwi do badań układu krzepnięcia?

 • krew żylna pobrana najlepiej bez stazy i po 15-minutowym odpoczynku,
 • krew pobrana na cytrynian trójsodowy (objętość roztworu antykoagulantu do objętości krwi 1:9)

11

Czy badania dotyczące układu krzepnięcia powinny być wykonanywane bezpośrednio po odwirowaniu probówki z krwią?

TAK

12

Jakie jest postępowanie w przypadku braku możliwości wykonania badań bezpośrednio po odwirowaniu probówki z krwią?

Jeśli nie możemy wykonać badania bezpośrednio po odwirowaniu, osocze powinno być przechowywane w temp. 4°C do 2h lub zamrożone w -20°C przez okres kilku tygodni.

13

Kiedy można wykonać badanie układu krzepnięcia u pacjentów leczonych pochodnymi kwasu acetylosalicylowego?

po 7-10 dniach od odstawienia leków

14

Kiedy można wykonać badanie układu krzepnięcia u pacjentów leczonych NLPZ innymi niż kwas acetylosalicylowy?

po 2 dniach od odstawienia leków

15

Kiedy można wykonać badanie układu krzepnięcia u pacjentów leczonych preparatami krwiopochodnymi?

po 7-14 dniach od ostatniego przetoczenia

16

Kiedy można wykonać badanie układu krzepnięcia u miesiączkujących kobiet?

po 3-5 dniach od zakończenia miesiączki

17

Jak definiujemy czas krwawienia? 

czas upływający od momentu wystandaryzowanego

zranienia skóry do chwili ustania wypływu krwi

18

Miarą czego jest czas krwawienia? 

 • zdolności naczyń krwionośnych do skurczu,
 • ilości płytek krwi oraz ich funkcji adhezyjno-agregacyjnych

19

Z czym jest jednoznaczny czas krwawienia?

Z czasem trwania hemostazy pierwotnej

20

Czy czas krwawienia zależy od czynników krzepnięcia?

NIE

21

W jaki sposób wykonujemy badanie czasu krwawienia?

 • czas krwawienia  oznacza się po wykonaniu standaryzowanych nacięć na skórze przedramienia za pomocą nożyków (Simplate R Organon Teknika, głębokość nacięcia <1 mm) w czasie stazy żylnej (40-50 mmHg)

 • krew usuwa się z brzegów rany za pomocą bibuły filtracyjnej, można zbierać krew do heparynizowanych kapilar

22

Co ma wpływ na wynik badania czasu krwawienia? 

 • temperatura otoczenia
 • stan nawodnienia
 • stres

23

Jaki jest prawidłowy wynik czasu krwawienia?

< 7 minut

24

Kiedy występuje wydłużenie czasu krwawienia?

Zwiększenie czasu krwawienia występuje w:

 • małopłytkowości (< 25 tys. płytek/mm3)

 • zaburzeniu funkcji płytek (spowodowanym stosowaniem aspiryny),

 • chorobie von Willebranda,

 • skazach naczyniowych przebiegających z upośledzeniem funkcji naczyń

25

Co to jest test opaskowy? 

TEST OPASKOWY – objaw Rumpla i Leedego.

Objaw polegający na powstaniu wybroczyn na skórze ręki poniżej miejsca założonej opaski (mankietu ciśnieniomierza) po kilku-kilkunastu minutach od założenia tej opaski. Dodatni objaw stwierdza się przy pojawieniu się ponad 10 nowych wybroczyn w polu o średnicy 6 cm.

26

W jakim celu stosujemy test opaskowy?

Test jest wykorzystywany do badania funkcji naczyń: oceny kruchości i przepuszczalności naczyń włosowatych.

27

Kiedy test opaskowy może dawać wynik dodatni?

Test może dawać wynik dodatni w małopłytkowości i chorobie von Willebranda.

28

Na czym polega ilościowa ocena płytek krwi?

Polega na ocenie liczby płytek we krwi obwodowej wraz z oceną ich morfologii w rozmazie 


WYNIK PRAWIDŁOWY: 150 - 350 x 103/μl

 

29

W jakim przypadku należy wykonać powtórne oznaczenie ilości płytek krwi?

Kiedy liczba PLT <100 x103/μl

 

+ ocena rozmazu krwi obwodowej

tj. zmiany morfologiczne płytek (różnice 

wielkości i kształtu), obecność agregatów

30

Jakie wyróżniamy parametry morfologiczne płytek krwi?

MPV - śr. objętość 

PDW - wskaźnik anizocytozy 

PCT - płytkokryt

LP - płytki >20 fl 

P-LCR - płytki >15 fl 

31

Jaka jest wartość referencyjna MPV? 

7-12 fl

32

Jaka jest wartośc referencyjna PDW?

40-60%

33

W jakich schorzeniach może wystąpić małopłytkowość (trombocytopenia)? 

- niedobór witaminy B12 lub kw. foliowego

- infekcje

- nowotwory

- trombocytopenia polekowa

34

W jakich schorzeniach może wystąpić nadpłytkowość (trombocytoza)? 

- przewlekłe stany zapalne

- nowotwory 

- niedobór żelaza

- po dużych zabiegach operacyjnych

35

Kiedy występuje fizjologiczna trombocytoza?

 • w czasie ciąży
 • podczas wysiłku fizycznego

36

Kiedy występuje fizjologiczna trombocytopenia?

 • w podeszłym wieku

37

Czym charakteryzuje się "rzekoma" małopłytkowość?

 • obecnością skrzepików
 • obecnością "płytek olbrzymich"
 • obecnością aglutynin płytkowych EDTA-zależnych

38

Co pozwala na wykluczenie zjawiska "rzekomej" małopłytkowości?

ocena parametrów morfologicznych płytek 

39

Jakie wyróżniamy swoiste białka płytek krwi?

 • PF4

40

Jakie wyróżniamy białka adhezyjne płytek? 

 • selektyna P,
 • vWF, 
 • fibronektyna

41

Wymień czynniki krzepnięcia i fibrynolizy

 • czynnik V
 • fibrynogen

42

Podaj mitogeny występujące podczas procesu krzepnięcia

 • PDGF

43

Oceny jakich parametrów dokonujemy podczas badania czynności płytek krwi? 

 • Adhezji
 • Agregacji
 • Degranulacji

A image thumb
44

Przy pomocy jakich urządzeń dokonujemy oceny adhezji płytek?

 • PFA-100
 • Impact R

45

Jakie urządzenie stosujemy do oceny agregacji płytek?

 • agregometr

46

Jakie substancje wykorzystujemy do oceny degranulacji płytek?

 • ß-trombomodulina,
 • czynnik płytkowy 4,
 • serotonina, 
 • ADP [RIA, ELISA]

47

Krzepnięcie- obrazek

A image thumb
48

WEWNĄTRZPOCHODNA I WSPÓLNA DROGA KASKADY KRZEPNIĘCIA - obrazek

A image thumb
49

Co to jest APTT?

 • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji
 • wskaźnik sprawności szlaku aktywacji uruchamianego

  przez czynniki kontaktu

50

Co mierzymy przy pomocy APTT?

czas krzepnięcia ubogopłytkowego osocza cytrynianowego

51

Jaki odczynnik jest wykorzystywany przy pomiarach APTT?

Częściowa tromboplastyna:

- zawiesina ujemnie naładowanych cząsteczek np. kaolin lub

połączone z kaolinem: krzem, kwas elaginowy, polifenol, sulfatydy

- mieszanina fosfolipidów- jej skład ma kluczowe znaczenie dla

oznaczenia,

- chlorek wapnia (20-25 mmol/l)

52

Od czego jest zależny APTT?

APTT zależy od:

 • aktywności czynników krzepnięcia XII, XI, IX, VIII 
 • aktywności czynnika X i V oraz protrombinazy (czyli w istocie protrombiny),
 • tempa powstawania fibryny

53

Wartość referencyjna APTT

28-34 sekundy

54

Kiedy możliwy jest wzrost wartości APTT?

​Wzrost wartości APTT w przypadku:

 • leczenia heparyną
 • choroby von Willebranda
 • wrodzonych niedoborów czynników krzepnięcia:
  -niedobór czynnika VIII (hemofilia A)
  -niedobór czynnika IX (hemofilia B)
  -niedobór czynnika XI (hemofilia C)
  -niedobór czynników II, V, X, XII, fibrynogenu
 • krążącego antykoagulantu (np. toczniowy) <60s
 • DIC

55

Zewnątrzpochodna i wspólna droga kaskady krzepnięcia - obrazek

A image thumb
56

Co to jest PT?

 • Czas protrombinowy, tromboplastynowy
 • jest miarą aktywności zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia

57

W monitorowaniu jakiego rodzaju terapii PT jest badaniem z wyboru?

Jest badaniem z wyboru służącym do monitorowania

terapii przeciwzakrzepowej antagonistami witaminy K.

58

Co mierzy się przy pomocy PT?

czas krzepnięcia ubogopłytkowego osocza cytrynianowego

59

Jaka metoda jest wykorzystywana do pomiaru PT?

Metoda koagulometrytryczna wg. Quicka

60

Jakie odczynniki są wykorzystywane podczas pomiaru PT?

Odczynnik – aktywator drogi zewnątrzpochodnej:

- tromboplastyna (czynnik tkankowy – TF),

- chlorek wapnia (20-25 mmol/l)

61

Od czego zależy PT?

Zależy od:

 • czynników krzepnięcia VII, X i II oraz czynnika V
 •  fibrynogenu

62

Sposoby wyrażania wyniku PT - tabela

A image thumb
63

Co to jest INR?

 • Międzynarodowy współczynnik znormalizowany
 • Współczynnik protrombiny- stosunek czasu protrombinowego osocza badanego do czasu osocza kontrolnego (prawidłowego),  podniesiony do potęgi ISI (international sensitivity index) – wskaźnika aktywności użytej tromboplastyny (najczęściej ok. 1 zgodnie z  zaleceniami WHO)

64

Wartość referencyjna INR

0,8-1,2

A image thumb
65

Kiedy odnotowuje się wzrost INR?

Wzrost podczas:

 • leczenia doustnymi antykoagulantami
 • złożonego niedoboru czynników grupy protrombiny (II, VII, IX, X) -awitaminoza K, choroby miąższu wątroby
 • DIC
 • izolowanego niedoboru czynnika II, V, VII, X 
 • leczenia fibrynolitycznego
 • stosowania czynnika V-rzadko

66

Kiedy obserwujemy jednoczesny wzrost PT, INR i APTT?

 • izolowany niedobór czynników II, X, V
 • znaczny niedobór czynników grupy protrombiny
 • krążący antykoagulant (np. toczniowy)
 • DIC

67

Co to jest TT i od czego zależy?

 • CZAS TROMBINOWY
 • jest miarą przejścia fibrynogenu w fibrynę;
 • nie zależy od wewnątrz- i zewnątrzpochodnego układu aktywacji protrombiny;
 • zależy od stężenia fibrynogenu, obecności nieprawidłowego fibrynogenu, aktywności antytrombin.

68

Na czym polega oznaczenie TT?

Oznaczenie polega na dodaniu nadmiaru trombiny do próbki

osocza, co powoduje szybkie powstanie skrzepu fibrynowego.

69

Wartość prawidłowa TT

17 sekund (w przypadku użycia 7-8 jedn trombiny/ml)

70

Kiedy mamy do czynienia z obniżoną wartością TT?

Wzrost TT w przypadku:

- hipofibrynogenemii ( DIC, choroby wątroby),

- dysfibrynogenemii,

- obecności inhibitorów trombiny np. leczenie heparyną,

- zaburzeniach polimeryzacji fibryny (obecność produktów

degradacji fibrynogenu -FDP/DD)

71

W jakim schorzeniu TT ulega skróceniu?

w nadkrzepliwości

72

Co to jest fibrynogen (FGB)?

białko fazy ostrej produkowane w wątrobie

73

Fizjologiczny wzrost wartości FGB

 • wiek,
 • ciąża,
 • otyłość,
 • palenie tytoniu

74

Fizjologiczny spadek wartości FGB

 • aktywność fizyczna,
 • spadek wagi

75

Wartość referencyjna FGB

1,8 -3,5 g/L

76

W jakich schrzeniach dochodzi do wzrostu wartosci FGB?

- przewlekłe stany zapalne: RZS

- zakażenia

- urazy i duże zabiegi operacyjne (pierwsze dni)

- choroby nowotworowe

- zespół nerczycowy

- ostre zespoły wieńcowe

- cukrzyca

77

W jakich schorzeniach dochodzi do obniżenia wartości FGB?

- wrodzone: afibrynogemia, hipofibrynogenemia, niektóre 

dysfibrynogenemie

- choroby wątroby (marskość, martwica)

- DIC

- po podaniu leków fibrynolitycznych (streptokinaza, u 80% 

leczonych, zwykle stężenie ok.1 g/l)

78

Co to są D-dimery?

 • wskaźnik fibrynolizy - produkt rozpadu (degradacji) fibryny po zadziałaniu plazminy na skrzepliny 
 • specyficzne i najbardziej czułe markery stabilizowanej fibryny

79

Fizjologiczny wzrost D-dimerów

 • wiek
 • ciąża

80

Wartość referencyjna D-dimerów

0,5-2,0 μg/ml

81

W jakich schorzeniach występuje podwyższone stężenie D-dimerów?

- zespoły zakrzepowo-zatorowe

- DIC

- zatorowość płucna

- po zabiegach operacyjnych

- stany zapalne

- zaawansowane nowotwory złośliwe

82

Co to są FDP?

FDP - produkty degradacji włóknika i fibrynogenu

 

83

Wartość referencyjna FDP

<1 mg/l

84

Co to jest antytrombina III (AT III)?

 • najważniejszy, naturalny inhibitor krzepnięcia;
 • hamuje głównie trombinę, a także czynnik Xa, IXa, XIa i XIIa;

85

Przyczyny zmniejszonej aktywności/stężenia AT

- wrodzony niedobór AT (typ I i II)

- ciężkie uszkodzenie wątroby

- zespoły utraty białek (zespół nerczycowy, enteropatie wysiękowe, oparzenia)

- DIC

- sepsa

- rozległe zabiegi operacyjne lub urazy wielonarządowe 

- leczenie estrogenami (antykoncepcja doustna)

- stan przedrzucawkowy

- leczenie heparyną

86

Przyczyny zwiększonej aktywności/stężenia AT

- leczenie doustnymi antykoagulantami

- cholestaza

- palenie papierosów

87

Jakie jest działanie białka C (PC)?

 • hamuje Va i VIIIa przez degradację tych czynników
 • białko C razem z aktywowaną trombomoduliną tworzy kompleks aktywny

88

Przyczyny zmniejszonej aktywności/stężenia PC

- wrodzony niedobór PC

- choroby wątroby

- niedobór witaminy K

- DIC

- sepsa

89

Jak dzielimy skazy krwotoczne?

Skazy krwotoczne dzielimy na:

 • naczyniowe
 • płytkowe
 • osoczowe

90

CZym są spowodowane skazy naczyniowe?

wynikają z uszkodzeń i kruchości struktur naczyń krwionośnych i włosowatych

91

Czym są spowodowane skazy płytkowe?

spowodowane niedoborem trombocytów lub ich upośledzoną funkcją; stanowią ok. 2/3 wszystkich skaz krwotocznych

92

Czym są spowodowane skazy osoczowe?

nieprawidłowościami w układzie fibrynolizy i krzepnięcia krwi

93

Jak dizleimy naczyniowe skazy krwotoczne?

 • wrodzone (choroba Rendu-Webera-Oslera, zespól Marfana)
 • nabyte (zespół Schönleina-Henocha, plamica posteroidowa, szkorbut, zespół Churga i Strauss , mięsak Kaposiego)

94

Jak dzielimy płytkowe skazy krwotoczne?

 • związane z zaburzeniami ilościowymi płytek - TROMBOCYTOPENIA
 • związne z zaburzeniami funkcji płytek - TROMBOCYTOPATIE

95

Przyczyny trombocytopenii 

- upośledzona produkcja płytek: niewydolność szpiku-niedokrwistość aplastyczna;

- skrócenie okresu półtrwania płytek: zwiększone zużycie, immunologiczne, polekowe.

96

Podział trombocytopatii + przykłady

- wrodzone: trombastenia Glanzmana, zespół Bernarda Souliera;

- nabyte: mocznica, niesterydowe leki p/zapalne;

97

Podział osoczowych skaz krwotocznych (koagulopatii) + przykłady

 • Wrodzone:

- Hemofilia A (niedobór czynnika VIII), hemofilia B 

(niedobór czynnika IX), hemofilia C (niedobór czynnika XI);

- Choroba von Willebranda

 • Nabyte:

- niedobór witaminy K

- choroby wątroby;

- immunokoagulopatie;

- koagulopatia ze zużycia (DIC);

- hiperfibrynoliza.

98

Wymień i scharakteryzuj objawy kliniczne zaburzeń krzepnięcia krwi

A image thumb
99

Wymień i scharakteryzuj objawy kliniczne skaz płytkowo-włośniczkowych

A image thumb
100

Jaki parametr badamy przy skazach krwotocznych naczyniowych?

Czas krwawienia

101

Jakie badania przesiewowe i uzupełniające wykonujemy przy skazach krwotocznych naczyniowych?

 • badania czynnościowe (test opaskowy)
 • badania specjalistyczne (biopsja skóry)

102

Jakie badania wykonujemy przy skazach krwotocznych płytkowych? 

 • liczba płytek
 • rozmaz krwi
 • czas krwawienia
 • PFA 100

103

Jakie badania wykonujemy przy skazach krwotocznych osoczowych?

 • koagulologiczne
 • APTT
 • PT
 • TT
 • FGB
 • D-dimery

104

Jakie wyróżniamy wrodzone koagulopatie?

 • choroba von Willebranda 
 • hemofilia A
 • hemofilia B
 • hemofilia C

105

Badania labolatoryjne w chorobie von Willebranda

 • PT - w normie
 • APTT-  podwyższony
 • TT - w normie
 • BT - podwyższony

106

Badania labolatoryjne w hemofilii A

 • PT  - norma
 • APTT  - podwyższony
 • TT - norma
 • BT- norma

107

Badania labolatoryjne w hemofilii B

 • PT  - norma
 • APTT  - podwyższony
 • TT - norma
 • BT- norma

108

Badania labolatoryjne w hemofilii C

 • PT  - norma
 • APTT  - podwyższony
 • TT - norma
 • BT- norma

109

Jakie wyróżniamy nabyte koagulopatie?

 • niedobór witaminy K 
 • choroby wątroby 
 • DIC 
 • hiperfibrynoliza 

110

Badania labolatoryjne przy niedoborze witaminy K

 • PT - podwyższony
 • APTT -podwyzszony/N
 • TT - N
 • FBG - N
 • BT -N

 

111

Badania labolatoryjne w chorobach wątroby

 • PT - podwyższony/N
 • APTT -podwyższony/N
 • TT -podwyższony/N
 • FBG -obniżony/N
 • BT - N

112

Badania labolatoryjne w DIC

 • PT - podwyższony
 • APTT -podwyższony
 • TT -podwyższony
 • FBG -obniżony
 • BT - podwyższony

113

Badania labolatoryjne w hiperfibrynolizie

 • PT - N
 • APTT -N
 • TT - podwyższony
 • FBG -obniżony/N
 • BT - podwyższony

114

Wymień jednostki chorobowe związane z nabytą trombofilią

 • zespól antyfosfolipidowy;
 • hiperhomocysteinemia
 • związana z niewydolnością nerek, niedoczynnością tarczycy;
 • niedobór białka C;
 • niedobór plazminogenu;
 • niedobór białka S;
 • nabyta odporność na aktywowane białko C

115

Jakie czynniki zwiększają ryzyko zakrzepicy?

 • antykoncepcja;
 • ciąża;
 • okres pooperacyjny;
 • palenie tytoniu,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • otyłość;
 • starszy wiek.

116

Jakie są wskazania do wykonywania badań w kierunku trombofilii?

 • zakrzepica żylna w wieku< 40-45 lat;
 • nawracające zapalenia żył głębokich lub zakrzepowe zapalenia żył powierzchniowych;
 • wywiad rodzinny wskazujący na występowanie zakrzepicy;
 • zakrzepica o nietypowej lokalizacji (np. jamy brzusznej lub OUN);
 • zakrzepica u noworodków;
 • martwica skóry u pacjentów leczonych doustnymi lekami p/zakrzepowymi;
 • zakrzepica tętnicza poniżej 30-35 r.ż., zator tętnicy płucnej.

117

Jakie badania przesiewowe należy wykonać przy diagnozowaniu trombofilii?

 • Morfologia krwi obwodowej (PLT):

- nadpłytkowość;

- czerwienica.

 • Transaminazy:

- choroby wątroby

 • Profil lipidowy, homocysteina:

- miażdżyca

 • Układ krzepnięcia (APTT, PT, TT, FBG):

- brak zaburzeń w ukł. krzepnięcia wskazuje na konieczność

wykonania dalszych badań specjalistycznych.

118

Jakie badania specjalistyczne należy wykonać przy diagnozowaniu trombofilii?

 • Podstawowy profil badań specjalistycznych (1-go rzutu)

- AT III;

- PC, PS;

- APC-R;

- LA (↑ APTT).

 • Rozszerzony profil badań specjalistycznych (2-go rzutu)

-plazminogen;

- PAI-1;

- t-PA;
- α2antyplazmina.

 • Badania immunologiczne, genetyczne

119

Co to jest DIC?

Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC) - zespół 

zaburzeń krzepnięcia i fibrynolizy wywołany prawdopodobnie 

uwolnieniem do krwioobiegu tromboplastyny lub substancji o 

podobnym działaniu, która powoduje aktywacje osoczowego 

układu krzepnięcia.

120

Objawy DIC

 • obecność wybroczyn;
 • pęcherze krwotoczne;
 • sinica kończyn;
 • martwica;
 • krwawienie z ran chirurgicznych;
 • krwawienie z miejsc urazów, wkłuć;
 • objawy uszkodzeń narządów.

121

Na podstawie jakich badań diagnozujemy DIC?

Nie istnieje żaden pojedynczy test, który pozwoliłby na 

bezdyskusyjne rozpoznanie DIC . Rozpoznanie ustala się przy 

łącznym uwzględnieniu danych laboratoryjnych i klinicznych.

122

W jakich odstępach czasu należy powtarzać badania przy diagnozowaniu DIC?

co 2 godziny

123

THE END

:)