Daily Activities & Days/weeks Flashcards Preview

Japanese > Daily Activities & Days/weeks > Flashcards

Flashcards in Daily Activities & Days/weeks Deck (44)
1

Wake up

Okimasu

2

Eat breakfast

Asagohan wo tabemasu

3

Eat lunch

Hirugohan wo tabemasu

4

Eat dinner

Bangohan wo tabemasu

5

Go to school

Gakkoo e ikimasu

6

Go to class

Kurasu e ikimasu

7

Go to the library

Toshokan e ikimasu

8

Go to work

Shigoto e ikimasu

9

Drink tea

O-cha wo nomimasu

10

Drink wine

Wain wo nomimasu

11

Drink black tea

Koocha wo nomimasu

12

Go back home

Uchi e kaerimasu

13

(Do) exercise

Undoo wo shimasu

14

(Do) jogging

Jogingu wo shimasu

15

Watch tv

Terebi wo mimasu

16

Watch a movie

Eega wo mimasu

17

Watch the news on tv

Nyuusu wo mimasu

18

Read a book

Hon wo yomimasu

19

Read a newspaper

Shinbun wo yomimasu

20

Read a magazine

Zasshi wo yomimasu

21

Listen to music

Ongaku wo kikimasu

22

Listen to the radio

Rajio wo kikimasu

23

Listen to a cd

Shiidii wo kikimasu

24

Study Japanese

Nihongo wo benkyoo shimasu

25

Study math

Suugaku wo benkyoo shimasu

26

Study French

Huransugo wo benkyoo shimasu

27

Go to sleep

Nemasu

28

From/beginning at... Until

Kara... Made

29

Write a letter

Tegami wo kakimasu

30

Go on a date

Deeto wo shimasu

31

Play baseball

Yakyuu wo shimasu

32

Go shopping

Kaimono ni ikimasu, kaimono e ikimasu

33

Sleep all day

Ichinichi-juu nemasu

34

See/meet a friend (you do the action)

Tomodachi ni aimasu

35

Talk with a friend

Tomodachi to hanashimasu

36

Practice Japanese

Nihongo wo renshuu shimasu

37

Make a phone call

Denwa wo shimasu

38

Today

Kyoo

39

Tomorrow

Ashita

40

The day after tomorrow

Asatte

41

This week

Konshuu

42

Next week

Raishuu

43

The week after next

Saraishuu

44

Weekend

Shuumatsu