danh từ Flashcards Preview

Korean > danh từ > Flashcards

Flashcards in danh từ Deck (2)
Loading flashcards...
1

나이

tuổi

2

đơn vị chỉ tuổi