day1 Flashcards Preview

SAT > day1 > Flashcards

Flashcards in day1 Deck (12):
0

Idyllic

Đồng quê. thôn dã

1

Sinister

Evil

2

Pristine

Ban sơ, tinh khô
còn mới nguyên

3

Flaw

Không hoàn thiện, không hoàn mỹ

4

Invidious

gây ác cảm

5

Dogmatic

Stubborn

6

Unprecedented

chưa từng thấy

7

leery

ranh mãnh, láu cá

8

Sanguine

Lạc quan, Đầy hy vọng

9

Exhilarating (a)

Exciting

10

Wrenching (a)

Sad, disappointed

11

hypocrite

kẻ đạo đức giả