Deck 13 (二年级) Flashcards Preview

马力平1-2年级生字 > Deck 13 (二年级) > Flashcards

Flashcards in Deck 13 (二年级) Deck (16):
1

mo2 磨成针

2

li3 李白

3

xi2 学习

4

kun4 困难

5

shi4 室内

6

nai3 奶奶

7

ying4 软硬, 硬石头

8

shi3 开始

9

wei3 伟大

10

shi1 诗人

11

nian4 纪念, 念书

12

shou3 一首诗

13

yi2 怀疑, 疑是地上霜

14

shuang1 霜冻(dong1)

15

si1 思考, 思想

16

xiang1 故(gu4 )乡 hometown