Deck 5(二年级) Flashcards Preview

马力平1-2年级生字 > Deck 5(二年级) > Flashcards

Flashcards in Deck 5(二年级) Deck (15):
1

lao1 捞月亮

2

jing3 井水

3

zao1 糟糕, 糟了,很糟

4

gen1 跟着, 脚跟儿

5

zhu4 住下,住房子

6

shen1 伸手,伸出

7

tai2 抬起,抬走

8

chuan3 喘气

9

cai4 白菜,菜叶子

10

bo2 大伯,伯伯

11

bao1 包子

12

fan1 翻书

13

jiao1 浇水

14

ba2 拔萝卜,拔牙

15

zhuo1 捉迷藏, 捉人