Deck 7 (二年级) Flashcards Preview

马力平1-2年级生字 > Deck 7 (二年级) > Flashcards

Flashcards in Deck 7 (二年级) Deck (16):
1

li4 一粒种子, 一粒米

2

ting3 挺好,挺着肚子

3

shu1 舒服 (shu1 fu2)

4

蚯蚓

qiu1 蚯蚓 (qiu1 yin3)

5

突然

tu1 ran2 突然

6

mi2 谜语 (mi3 yu3)

7

pai1 拍手,拍皮球

8

qian1 铅笔

9

chang2 肠子, 香肠(香肠) sausage

10

tang3 淌水

11

zheng3 整齐

12

guan4 鸡冠子 (crown)

13

you2 汽油 gas

14

bo2 脖子

15

zhuo2 被鸟啄了

16

bing4 生病,病了