Deck4 (二年级) Flashcards Preview

马力平1-2年级生字 > Deck4 (二年级) > Flashcards

Flashcards in Deck4 (二年级) Deck (15):
1

lao1 捞月亮

2

jing3 井水, 挖井

3

zao1 糟了,糟糕

4

gen1 跟着,脚后跟

5

zhu4 住在哪里? 住下

6

shen1 伸手

7

tai2 抬起

8

chuan3 喘气

9

cai4 白菜,吃菜

10

bo2 老伯伯

11

bao1 包子

12

fan1 翻书

13

jiao12 浇水

14

ba2 拔出来,拔萝卜

15

zhuo1 捉迷藏,捉人